Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 - otwórz

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z (aktualizacja kwiecień 2019 r.) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) - obowiązuje od 15 kwietnia 2019 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 Wzór informacji po realizacji operacji:

 • Załącznik 4 Informacja po przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z (aktualizacja kwiecień 2019 r.) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 2z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) otwórz

6) Formularz informacji po realizacji operacji (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Informacja po realizacji operacji (.exel) - otwórz
 • Informacja po realizacji operacji (pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnieniu przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (pdf.) - otwórz

7) Formularz sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (exel.) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji  projektu współpracy (pdf.) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (pdf.) - otwórz

8) Wybrane akty prawne

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839) - otwórz
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.) - otwórz
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) - otwórz
 • ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz.1130 z późn. zm.) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857) - otwórz