Znaki identyfikacyjne

Oznakowanie zwierząt polega na:

- W przypadku bydła:

  • założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdej sztuki,

- W przypadku owiec i kóz:

  • założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia, w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego,
  • założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego oraz założeniu na prawej małżowinie usznej kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego w przypadku owiec i kóz urodzonych po 31 grudnia 2009 r. i przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego,

- W przypadku świń:

  • wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego albo założeniu na dowolną małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez zwierzę tej siedziby stada, dodatkowo oznakować tę świnię (kolczykiem lub przez wytatuowanie) numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której siedzibie stada zwierzę się urodziło.

Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.