Biura powiatowe ARiMR obsługują następujące wnioski dotyczące DJP:

1.            Wniosek o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie

2.            Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR

3.            Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

1.            W celu ułatwienia wypełnienia obowiązku posiadania przez posiadaczy zwierząt od 1 stycznia 2019 r. planu nawożenia azotem (wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”), biura powiatowe Agencji wydają posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych (zgodnie z ustawą z dnia 2 stycznia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), których dotyczą zapisy w/w Programu, Informację w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie.

W celu uzyskania w/w Informacji należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR:

Wniosek o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie

 

2.            Posiadacz zwierzęcia może wnioskować o wydanie Informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie, na potrzeby przetargu w KOWR.

W tym celu należy złożyć do biura powiatowego ARiMR:

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR

 

Powyższe Wnioski można złożyć do biura powiatowego:

W formie papierowej

W formie elektronicznej

•             za pośrednictwem ePUAP, wówczas odpowiedź zostanie przekazana także tym samym środkiem komunikacji.

•             na adres poczty e-mail biur powiatowych ARiMR (po wypełnieniu i podpisaniu można je przesłać w formie skanu)

Wnioski złożone na powyższych formularzach umożliwią Agencji wydanie wnioskowanej informacji na adres poczty e-mail wskazany we wniosku, po telefonicznym potwierdzeniu uprawnień wnioskodawcy do wnioskowanych danych.

 

3.            Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z Wnioskiem o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W/w Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), przez pocztę elektroniczną (na adres biura powiatowego) lub platformę ePUAP.

Agencja przygotowała dwa wzory w/w Wniosku:

Wniosek - składany przez producenta

Wniosek - składany przez pełnomocnika producenta

Od stycznia 2021 roku informacja o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może zostać wydana w formie papierowej (na dotychczasowych zasadach) lub w formie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym i przekazanego na wskazany adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e-PUAP.

 

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, do WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

 

Adresy korespondencyjne biur powiatowych dostępne są na stronie Internetowej ARiMR, pod adresem: www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html