Paszporty

Paszporty bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Wzór paszportu bydła zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. Nr 112, poz. 772).

Paszport bydła wydawany jest w Biurach Powiatowych ARiMR. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Paszporty wydrukowane, zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem formularza, zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

Bydło przywiezione z krajów niebędących członkiem UE należy oznakować polskim kolczykiem. Obowiązkowym załącznikiem do "Zgłoszenia bydła do rejestru" jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego. Agencja dla tych zwierząt wydaje polski paszport.

Dla zwierząt kupionych z państw UE do "Zgłoszenia bydła do rejestru" należy obowiązkowo dołączyć paszport wystawiony w kraju pochodzenia. Agencja wydaje polski paszport dla tych zwierząt.

Opłaty

Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę.

Od dnia 12 lutego 2021 roku zmieniła się wysokość opłat za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
(Dz.U. z 2016 r. poz. 809 ze zm.).

  • za wydanie paszportu bydła opłata wynosi 1 zł
  • za wydanie duplikatu paszportu bydła opłata wynosi 2 zł
  • za doręczenie paszportu bydła pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej, tj. w wysokości 8,50 zł

 

 

W przypadku, gdy potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport bydła zostało złożone wraz z Wnioskiem o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, nie należy ponownie dokonywać opłaty z wydanie paszportu.

W przypadku złożenia zgłoszeń zbiorczych bydła do rejestru oraz po prawidłowym wygenerowaniu paszportów bydła w jednej przesyłce może być wysłanych około 20 paszportów. Pobierz Oświadczenie.

Opłata za doręczenie paszportu bydła pobierana jest w przypadku, gdy posiadacz zwierzęcia wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. (art. 19 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

Powyższy rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat (za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu oraz za doręczenie paszportu bydła lub jego duplikatu) od posiadaczy z całego kraju, niezależnie w jakim Biurze Powiatowym ARiMR są składane zgłoszenia.

W związku z uruchomieniem Portalu IRZplus Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt, w celu ułatwienia obsługi zgłoszeń, umożliwia posiadaczom zwierząt przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Kancelarii Biura Powiatowego ARiMR dokumentów potwierdzających wniesienie opłaty za wydanie paszportu lub duplikatu paszportu bydła oraz za doręczenie paszportu lub duplikatu paszportu bydła.

W temacie wiadomości e-mail należy obowiązkowo podać następującą informację: „IRZ potwierdzenie wpłaty producenta o numerze ………”. Adresy mailowe Kancelarii Biur Powiatowych ARiMR zostały zamieszczone poniżej.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli w przesłanej wiadomości e-mail temat będzie nieprawidłowo opisany, to taka wiadomość pozostanie bez rozpatrzenia.

Adresy e-mail kancelarii w Biurach Powiatowych ARiMR