Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

 • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
 • rejestracja siedziby stada
 • prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
 • zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu należy umieścić w księdze rejestracji. Informacje o liczbie świń ustalonych w trakcie spisu należy przekazać Kierownikowi Biura ARiMR

Rejestracja posiadacza zwierząt, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt

W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy najpierw uzyskać numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a następnie zwrócić się o nadanie numeru siedziby stada. Zgłoszenia zwierząt do rejestru oraz zdarzeń ich dotyczących posiadacz zwierząt dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych i są to:

 • rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE),
 • przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),
 • padnięcie,
 • ubój

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka dla bydła, owiec lub kóz, należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz, a po otrzymaniu odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie u dostawcy znajdującego się na Liście dostawców kolczyków. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka przez świnię, nie należy zamawiać duplikatu kolczyka, a oznakować tę świnię w terminie 1 dnia od stwierdzenia faktu utraty oznakowania numerem siedziby stada, w której świnia przebywa (kolczykiem lub tatuażem).

Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.

Posiadacz świni zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Na obszarze podlegającym ograniczeniom zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (np. ASF), zgłoszenia zmiany stanu stada świń (zwiększenia lub zmniejszenia stanu stada, uboju), z wyłączeniem urodzenia należy dokonać  w terminie 2 dni od zdarzenia.

Oznakowanie zwierząt

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub

 • w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
 • w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
 • w przypadku świń oznakować w terminie do 30 dni od urodzenia lub przed opuszczeniem przez świnię siedziby stada oraz poinformować o tym fakcie w terminie 7 dni od oznakowania , a  na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającemu ograniczeniom ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt o fakcie oznakowania poinformować w terminie 2 dni od oznakowania.

Zwierzęta kupione z krajów Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymują nowy numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt i muszą zostać oznakowane tym numerem (zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię kolczykiem lub tatuażem z numerem siedziby, w której świnia przebywa.

Prowadzenie księgi rejestracji

Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, a także posiadacz świń z wyjątkiem  podmiotów prowadzących działalność o typie: rzeźnia, zarobkowy transport zwierząt, miejsce gromadzenia zwierząt, targ, wystawa, pokaz, konkurs zwierząt obowiązani są prowadzić księgi rejestracji , w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich. Podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji;
Podmioty prowadzące targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt oraz miejsca gromadzenia zwierząt obowiązane są do prowadzenia ewidencji zwierząt wprowadzonych na targ, wystawę, pokaz, konkurs zwierząt oraz miejsca gromadzenia.

Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu.

Dokument przewozowy

Dokument przewozowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. Nr 142, poz.1195) i musi zawierać:

 • datę wyjazdu z siedziby stada,
 • numer siedziby stada,
 • imię i nazwisko (nazwę) posiadacza zwierząt,
 • adres siedziby stada,
 • liczbę przewożonych zwierząt,
 • numery identyfikacyjne przewożonych zwierząt,
 • miejsce przeznaczenia zwierząt,
 • markę i numer rejestracyjny środka transportu,
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoźnika,
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika,
 • numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek transportu drogowego do przewozu zwierząt,
 • podpis posiadacza zwierząt.

Zasady te stosuje się również wtedy, gdy jedno lub więcej zwierząt utrzymywane jest hobbystycznie.

Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń zwierzęcych i spisów świń