Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

 • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
 • rejestracja siedziby stada najpóźniej w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada (aby zarejestrować siedzibę stada trzeba mieć nadany numer w ewidencji producentów)
 • prawidłowe oznakowanie zwierząt,
 • zgłaszanie w ustawowych terminach zdarzeń dotyczących zwierząt z gatunku bydło / owce / kozy / świnie do rejestru prowadzonego przez ARiMR w zakresie:

- rejestracji zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE),

- przemieszczenia zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),

- padnięcia, zabicia

- uboju

 • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • dokonywanie spisu stanu stada (oznakowanych zwierząt gospodarskich przebywających w siedzibie stada) – dotyczy posiadaczy owiec, kóz oraz świń co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

- liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu należy umieścić w księdze rejestracji właściwej dla danego gatunku w danej siedzibie stada.

- informacje o liczbie świń ustalonych w trakcie spisu należy przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR

 • składanie wniosków o:

- przydzielenie puli numerów kolczyków (dla bydła / owiec / kóz),

- przydzielenie numerów duplikatów kolczyków (dla bydła / owiec / kóz),

- wydanie duplikatów paszportów dla bydła.

 

Rejestracja posiadacza zwierząt, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt

W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy:

1. Uzyskać numer identyfikacyjny (tzw. numer producenta) nadawany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a następnie

2. Zwrócić się do kierownika biura powiatowego o nadanie numeru siedziby stada, składając w biurze powiatowym właściwym dla adresu wskazanego w ewidencji producentów stosowne Zgłoszenie (zgłoszenia dostępne są w biurach powiatowych ARiMR, można je również złożyć przez Portal IRZplus). Należy pamiętać, że siedzibę stada trzeba zarejestrować nie później niż w dniu wprowadzenia do niej pierwszego zwierzęcia gospodarskiego (bydło / owce / kozy / świnie).

3. Mając nadany numer siedziby stada należy dokonywać zgłoszeń dotyczących zwierząt, tj.:

  • rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE),
  • przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),
  • padnięcie, zabicie,
  • ubój.  

Wszystkich powyższych zgłoszeń można dokonywać wykorzystując:

  • formularze papierowe - dostępne w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz wzory możliwe do wydruku na stronach internetowych ARiMR,
  • Internet – przez Portal IRZplus.

Wzory formularzy znajdują się tutaj:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

 

Ważne!

ARiMR udostępniła Portal IRZplus, który umożliwia dokonywanie zgłoszeń zwierzęcych i składanie wniosków drogą elektroniczną. Korzystanie z Portalu IRZ jest proste, szybkie i nie wymaga wypełniania druków papierowych, ani wizyty w biurze powiatowym.

Składanie zgłoszeń wyłącznie za pośrednictwem Portalu IRZplus nie wymaga prowadzenia papierowej wersji księgi rejestracji stada – przyjmuje się, że w takim przypadku księga prowadzona jest w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Portalu IRZplus znajdują się tutaj:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html

 

Kolczyki

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do prawidłowego oznakowania posiadanych zwierząt z gatunku bydło / owce / kozy / świnie.

Wzory kolczyków dla w/w gatunków zwierząt gospodarskich znajdują się tutaj: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/111/Wzorykolczykow0108.pdf

Należy pamiętać, że dla bydła, owiec i kóz - oznakowanie to dwa kolczyki z tym samym numerem, po jednym na każdym uchu. W przypadku owiec i kóz możliwe jest oznakowanie jednym kolczykiem zwykłym, a drugim - kolczykiem z elektronicznym identyfikatorem, przy czym kolczyk „elektroniczny” musi być umieszczony na prawym uchu.

W  przypadku świń – oznakowanie to kolczyk lub tatuaż.

 

W celu zamówienia kolczyków dla bydła / owiec / kóz należy wystąpić do kierownika Biura Powiatowego ARiMR z Wnioskiem o przydzielenie puli numerów kolczyków. Po otrzymaniu z biura powiatowego pozytywnej odpowiedzi (opatrzonej pieczątką „Autoryzowane do produkcji”), kolczyki należy zamówić bezpośrednio u wybranego dostawcy, znajdującego się na liście prowadzonej przez Agencję, przesyłając do dostawcy odpowiedź otrzymaną z biura powiatowego ARiMR.

W przypadku kolczyków dla świń zamówienia dokonuje się bezpośrednio u dostawcy - bez konieczności występowania do kierownika biura powiatowego ARiMR.

 

Lista dostawców kolczyków znajduje się tutaj:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html

 

Ważne! Agencja nie pośredniczy w zamawianiu kolczyków lub ich duplikatów między posiadaczem zwierząt a dostawcą kolczyków. Odpowiedź otrzymaną z biura powiatowego ARiMR należy przesłać bezpośrednio do wybranego z listy dostawców kolczyków.

Po otrzymaniu kolczyków należy nimi oznakować zwierzęta gospodarskie urodzone w siedzibie stada.

Fakt oznakowania zwierzęcia należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub

 •  w przypadku bydła – w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia,
 •  w przypadku owiec i kóz – w terminie do 180 dni od urodzenia
 •  w przypadku świń – wierzę należy oznakować w terminie do 30 dni od urodzenia lub przed opuszczeniem przez świnię siedziby stada, a o fakcie oznakowania należy poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie:

- 7 dni od oznakowania,

- 2 dni od oznakowania  na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadzono program „Dobrostan zwierząt”, który uprawnia do uzyskania dodatkowych dopłat po spełnieniu określonych wymagań.

Jedną z części programu jest dobrostan loch - którego podstawą jest dodatkowe oznakowanie lochy zgłoszonej do programu. Dodatkowe oznakowanie to kolczyk z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, który należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR, składając Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy.

 

Posiadacz lochy oznakowanej kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy (uczestniczący w ww. programie) musi  – poza podaniem numeru świni – podawać na zgłoszeniach składanych do biura powiatowego ARiMR również indywidualny numer identyfikacyjny lochy.

 

Ważne!

Od marca 2020 roku indywidualne oznakowanie lochy można zgłaszać do rejestru za pośrednictwem Portalu IRZplus.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy składa się z 9 cyfr określających numer producenta (nadany zgodnie z przepisami o ewidencji producentów) oraz 6 cyfr oznaczających kolejny numer lochy u danego producenta.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy nadawany jest przez producenta – należy liczyć łącznie wszystkie lochy dla wszystkich posiadanych siedzib stad producenta.

Kolczyki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy posiadacz zwierzęcia nabywa bezpośrednio u dostawcy wybranego z listy dostawców kolczyków, którą prowadzi ARiMR.

 

Prowadzenie księgi rejestracji

Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, a także posiadacz świń z wyjątkiem  podmiotów prowadzących działalność o typie: rzeźnia, zarobkowy transport zwierząt, miejsce gromadzenia zwierząt, targ, wystawa, pokaz, konkurs zwierząt obowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich. Podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji;
Podmioty prowadzące targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt oraz miejsca gromadzenia zwierząt obowiązane są do prowadzenia ewidencji zwierząt wprowadzonych na targ, wystawę, pokaz, konkurs zwierząt oraz miejsca gromadzenia.

Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu.

Podmioty, które dokonują zgłoszeń wyłącznie za pośrednictwem Portalu IRZplus zwolnione są z prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej - przyjmuje się, że w takim przypadku księga prowadzona jest w formie elektronicznej.

 

Zgłaszanie przemieszczeń

Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić do ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

Posiadacz świni zobowiązany jest zgłosić do ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Na obszarze podlegającym ograniczeniom (zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych, np. ASF), zgłoszenia zmiany stanu stada świń – z wyłączeniem urodzenia – należy dokonać  w terminie 2 dni od daty zdarzenia.

Zwierzęta kupione w krajach Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka (z tym samym numerem), założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane nowym numerem identyfikacyjnym, zgodnym ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt (zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię kolczykiem lub tatuażem z numerem siedziby, w której świnia przebywa.

 

Dokument przewozowy

Dokument przewozowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. Nr 142, poz.1195) i musi zawierać:

 • datę wyjazdu z siedziby stada,
 • numer siedziby stada,
 • imię i nazwisko (nazwę) posiadacza zwierząt,
 • adres siedziby stada,
 • liczbę przewożonych zwierząt,
 • numery identyfikacyjne przewożonych zwierząt,
 • miejsce przeznaczenia zwierząt,
 • markę i numer rejestracyjny środka transportu,
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoźnika,
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika,
 • numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek transportu drogowego do przewozu zwierząt,
 • podpis posiadacza zwierząt.

Zasady te stosuje się również wtedy, gdy jedno lub więcej zwierząt utrzymywane jest hobbystycznie.

Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń zwierzęcych i spisów świń

 

Zwrot paszportu bydła / duplikatu paszportu

W przypadku złożenia w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłoszenia dotyczącego padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie bydła wymagany jest zwrot paszportu bydła / duplikatu paszportu.W przypadku zgłoszenia uboju bydła z konieczności w siedzibie stada posiadacz przekazuje paszport bydła / duplikat paszportu do rzeźni. W takim przypadku rzeźnia zwraca paszport bydła / duplikat paszportu wraz ze zgłoszeniem uboju bydła w rzeźni.