Ewidencja producentów rolnych - najczęściej zadawane pytania

1. Jakie przepisy, regulują zasady wpisu do ewidencji producentów?

a) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1853).

b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1711)

2. Kto dokonuje wpisu do ewidencji producentów?

Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania,  dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html 

3. Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów?

Właściwy w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji jest kierownik biura powiatowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

4. W jakim terminie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów?

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności, z tym że:

a) producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

b) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji;

c) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

d) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań.

5. Co należy zrobić, żeby uzyskać numer identyfikacyjny producenta?

Odpowiedź: W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku  można pobrać na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

Wniosek o wpis do ewidencji producentów  w celu nadania numeru identyfikacyjnego, należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty)  w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym  dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Poniżej link z adresami biur powiatowych, w których można złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.

www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

6. W jaki sposób zmienić dane w ewidencji producentów?

Odpowiedź::Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji producentów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zmiany danych dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów - cel:  zmiana danych.  Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku  można pobrać na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

W przypadku zmiany danych należy wypełnić cały wniosek, nie tylko dane, które są uaktualniane.
Wniosek o wpis do ewidencji producentów  w celu zmiany danych należy złożyć (osobiście lub pocztą)  w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Poniżej link z adresami biur powiatowych, w których można złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu zmiany danych.

www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html 

7. W jaki sposób Agencja poinformuje mnie o nadaniu numeru identyfikacyjnego?

Wnioski o wpis do ewidencji producentów rozpatrywane są w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym po rozpatrzeniu wniosku, Agencja wydaje decyzję o wpisie do ewidencji producentów, która za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest przesyłana do wnioskodawcy.

8. Jak długo czeka się na nadanie numeru identyfikacyjnego?

Termin na obsługę wniosku o wpis do ewidencji producentów wynika wprost z przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski obsługuje się bez zbędnej zwłoki (zwykle od 1 do kilku dni). W przypadku, kiedy wymagane jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno zająć więcej niż 1 miesiąc a w przypadkach szczególnie trudnych 2 miesiące.

9. Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołączane są następujące załączniki:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli został ustanowiony pełnomocnik;

Jeżeli ustanowiony pełnomocnik dokonuje zmiany rachunku bankowego (niezależnie od tego do kogo należy nowy rachunek bankowy) pełnomocnictwo należy dostarczyć w formie oryginału zawierającego notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu lub w formie aktu notarialnego. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe, jeżeli mocodawca (producent):

 • osobiście składa wniosek o wpis do ewidencji producentów w biurze powiatowym Agencji i podczas przyjęcia wniosku, pracownik biura powiatowego zweryfikuje tożsamość producenta, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie,
 • w toku prowadzonego postępowania administracyjnego (w odpowiedzi na wystosowane wezwanie), producent potwierdzi, fakt ustanowienia pełnomocnika i umocowania go m.in. w zakresie pobierania płatności.
 • Jeżeli czynności opisane powyżej miały miejsce przy składaniu poprzedniego wniosku o wpis do ewidencji producentów.  
 • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji - jeżeli z wnioskiem występuje osoba prawna, j.n.o.p lub spółka cywilna;
 • załącznik do wniosku dla organizacji producentów (W-1.1/04) - należy wypełnić, jeżeli z wnioskiem występuje organizacja producentów;
 • załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego - należy wypełnić, jeżeli wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego, jest więcej niż dwóch;
 • kopię decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów, w przypadku składania wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego przez organizację producentów.

Jeżeli Wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim lub osoba, która dotychczas była współposiadaczem gospodarstwa ubiega się o nadanie odrębnego od małżonka/współposiadacza gospodarstwa numeru identyfikacyjnego i oświadczy, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolne, stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, powinna wymienić oraz dołączyć wszystkie dowody, stanowiące potwierdzenie takiego stanu faktycznego: Dowodami mogą być,: oświadczenia, dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne), decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego, faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion, ustanowiona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, zeznania świadków. Powyższe dotyczy tylko sytuacji ubiegania się o nadanie numeru identyfikacyjnego, nie dotyczy natomiast wniosków składanych w celu zmiany danych, nawet jeżeli wnioskodawca prowadzi odrębne, samodzielne gospodarstwo rolne.

10. Jakie są zasady nadawania numerów identyfikacyjnych w ewidencji producentów?

Zasada podstawowa - w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer identyfikacyjny osobie, na którą współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną zgodę. Oznacza to, że:

 • osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, może zostać wpisana do ewidencji producentów i uzyskać numer identyfikacyjny, jeżeli małżonek wyrazi na to pisemną zgodę, oraz
 • współposiadacz gospodarstwa rolnego może zostać wpisany do ewidencji producentów i otrzymać numer identyfikacyjny, jeżeli pozostali współposiadacze wyrażą na to pisemną zgodę.  

Zasada alternatywna - niezależnie od zasady podstawowej, regulującej kwestię wpisu do ewidencji producentów oraz nadawania numerów identyfikacyjnych, możliwe jest nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli Wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. W przypadku złożenia takiej deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania dowodów potwierdzających tę okoliczność. Dowody ( dokumenty) powinny zostać dołączone do wniosku o wpis do ewidencji producentów.
Reasumując, ubiegać się o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego możne osoba, której małżonek ma już uprzednio nadany numer. Spełnienie tego wymagania jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było nadanie numeru odrębnego.


W przypadku producentów rolnych, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.

11. Kto i kiedy wyraża zgodę na wpis?

Zgodę na wpis do ewidencji producentów wyraża małżonek wnioskodawcy lub współposiadacz gospodarstwa należącego do wnioskodawcy.

Zgoda nie jest wymagana:

 • w przypadku składania wniosków w celu zgłoszenia zmiany danych;
 • w przypadku wniosków o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego), jeżeli Wnioskodawca ubiega się o nadanie numeru odrębnego od numeru nadanego małżonkowi/współposiadaczowi ze względu na to, iż prowadzi samodzielnie odrębne od małżonka gospodarstwo rolne, stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą,

12. Kto może uzyskać wpis do ewidencji producentów?

Wpis do ewidencji producentów mogą uzyskać producenci rozumiani jako  producent rolny, organizacja producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny, potencjalny beneficjent.

Producent rolny:

producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca:

 • rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, lub
 • posiadaczem zwierzęcia.

Za rolnika w rozumieniu ww. art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 uważa się osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą. Prowadzenie działalności rolniczej oznacza:

 • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
 • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
 • prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.  

organizacja producentów - grupa producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z póżn. zm.) organizacje producentów, zrzeszenie organizacji producentów, organizacje międzybranżowe, międzynarodowe organizacje producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz międzynarodowe organizacje międzybranżowe;  uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, ponadnarodową organizację producentów owoców i warzyw oraz ponadnarodowe zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw;

podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot zajmujący się utylizacją zwłok zwierzęcych;

potencjalny beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą producentem rolnym, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny