Księga rejestracji

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.

Jeżeli księga rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadzący księgę rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych przed ich utratą.

Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres, co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.

Do księgi rejestracji wpisuje się: imię i nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia, adres siedziby stada, numer siedziby stada.

Na kartkach wsadowych umieszcza się informacje na temat zwierząt przebywających w siedzibie stada, m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia zwierzęcia, datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada, dane o pochodzeniu zwierzęcia, płeć i rasę zwierzęcia, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, datę ubycia zwierzęcia ze stada, przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada, dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

 

Od 1 stycznia 2006 r. posiadacze zwierząt zobowiązani są zaopatrywać się w księgi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe we własnym zakresie.

Wzory ksiąg rejestracji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.: