Księga rejestracji

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza bydła, owiec, kóz oraz świń odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.

Jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Portalu IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia              2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

Posiadacz zwierzęcia, który nie zdecyduje się na wyłączne korzystanie z Portalu IRZplus, prowadzi w siedzibie stada księgę rejestracji w formie papierowej zgodnie z zasadami i ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505). Dopuszcza się korzystanie z formy edytowalnej księgi (dostępnej poniżej), z której możliwe jest wykonanie wydruków. Księga rejestracji może być wydrukowana w innym, większym formacie (np.A3). Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia          12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz nie określają ścisłych wymiarów poszczególnych rubryk, a jedynie ogólny wygląd i zakres informacji, jakie mają być zamieszczone w tych księgach.

Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres, co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.

Od 1 stycznia 2006 r. posiadacze zwierząt zobowiązani są zaopatrywać się w księgi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe we własnym zakresie.

Wzory ksiąg rejestracji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.: