Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl): https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html.

Nowe funkcjonalności Portalu IRZplus

7 września 2020 roku udostępniono posiadaczom zwierząt nowe możliwości:

 • składanie Zgłoszenia kierunku użytkowania – określenie kierunku użytkowania (dla zwierząt o typie użytkowym kombinowanym) niezbędne do otrzymania płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt”,
 • dodanie pola „Kierunek użytkowania” do Zgłoszenia bydła do rejestru,
 • dodanie typu użytkowego i kierunku użytkowania do kryteriów wyszukiwania w przeglądzie zwierząt znakowanych indywidualnie,
 • rozszerzenie eksportu do pliku CSV informacji o zdarzeniach dla zwierząt znakowanych indywidualnie o dane dotyczące płci, rasy oraz daty urodzenia poszczególnych zwierząt.

W związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności w Portalu IRZplus, została zaktualizowana instrukcja użytkownika – przejdź.

 

Wysłanie wnioskowanej informacji na adres poczty e-mail

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniami w funkcjonowaniu biur powiatowych (praca bez kontaktu z interesantem) Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt udostępnił na stronie ARiMR, w zakładce IRZ zmodyfikowane wzory:

 • Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR – pobierz wniosek
 • Wniosku o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie – pobierz wniosek

Wnioski złożone na powyższych formularzach umożliwią Agencji wydanie wnioskowanej informacji na adres poczty e-mail wskazany we wniosku, po telefonicznym potwierdzeniu uprawnień wnioskodawcy do wnioskowanych danych.

Wnioski te po wypełnieniu i podpisaniu można przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej biura powiatowego ARiMR.

Adresy poczty elektronicznej biur powiatowych ARiMR znajdują się na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html   

Powyższe Wnioski  mogą być także przekazane za pośrednictwem ePUAP, wówczas odpowiedź zostanie przekazana także tym samym środkiem komunikacji.

Oświadczenie w sprawie przesłania paszportu

Szanowni Rolnicy,

W przypadku, gdy złożone zostało Zgłoszenie bydła do rejestru lub Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła i zaznaczono, że paszport bydła zostanie odebrany osobiście w biurze powiatowym, mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, aby otrzymać paszport za pośrednictwem operatora usług pocztowych (poczty) należy przekazać do  biura powiatowego, w którym złożono w/w Zgłoszenie lub Wniosek, Oświadczenie, w którym wyrażona jest zgoda na doręczenie paszportu bydła / duplikatu paszportu bydła za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego.

Pobierz Oświadczenie

Oświadczenie także jest dostępne w biurach powiatowych (przy wrzutni na dokumenty).

Prośba o przesłanie potwierdzenia złożenia dokumentu w zakresie IRZ

Szanowni Rolnicy,

Agencja informuje, że w przypadku dokumentów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, potwierdzenie złożenia dokumentu wydawane jest na życzenie składającego dokument.

Jeśli wrzucają Państwo, dokumenty IRZ w formie papierowej, do urny/wrzutni umieszczonej w biurze powiatowym i chcą otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentu, to do formularzy złożonych zgłoszeń należy dołączyć  formularz: Prośba o przesłanie potwierdzenia złożenia dokumentu w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.  Wówczas potwierdzenie takie zostanie przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej.


Nowe funkcjonalności Portalu IRZplus

15 lipca 2019 roku udostępniono posiadaczom zwierząt nowe możliwości:

 • nadanie uprawnień do Portalu IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń i zapotrzebowań na kolczyki,
 • złożenie nowego formularza Wniosku o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
 • zarejestrowanie siedziby Zgłoszeniem siedziby stada
 • złożenie korekty zgłoszenia zaproponowanej przez ARiMR w Portalu IRZplus,
 • poprawienie dokumentu zgłoszenia cofniętego przez ARiMR,
 • wyszukanie stanu swojej siedziby na określoną datę,
 • wydrukowanie listy zwierząt, listy zdarzeń i dokumentów składanych w Portalu IRZplus,
 • zaakceptowanie kolejnych propozycji zgłoszeń: sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez Portal IRZplus,
 • wyeksportowanie określonych danych z Portalu IRZplus i zapisania ich na swoim komputerze.

Nowe funkcjonalności pozwalają posiadaczom zwierząt w łatwiejszy sposób zgłaszać zwierzęta do rejestru, informować ARiMR o ich przemieszczeniach, wnioskować o numery kolczyków i paszporty oraz ich duplikaty, bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

W związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności w Portalu IRZplus, została zaktualizowana instrukcja użytkownika oraz zamieszczono dodatkowe filmy instruktażowe zapoznające z modyfikacją aplikacji przejdź

 

 

Wdrożono modyfikację Portalu IRZplus

26 listopada 2018 roku udostępniono posiadaczom zwierząt możliwość:

 • złożenia spisu stada świń za pomocą Portalu IRZplus,
 • zgłaszania zdarzeń zwierzęcych za pomocą funkcji importu zbioru danych z plików XML

Hodowcy świń w prosty sposób mogą poinformować ARiMR o liczbie zwierząt oznakowanych w swojej siedzibie stada, bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

Za pomocą pliku XML można składać zdarzenia następujących typów:

•    zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,

•    zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,

•    zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,

•    zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,

•    zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,

•    zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ,

•    zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,

•    zgłoszenie zmiany stanu stada świń,

•    zgłoszenie uboju świń w rzeźni,

•    zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,

•    zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń.

Funkcjonalność ta pozwala tzw. dużym podmiotom, czyli rzeźniom, pośrednikom i zakładom utylizacji na bezpośredni import danych za pomocą Portalu IRZplus do systemu ARiMR, bez konieczności dostarczania do Biura Powiatowego ARiMR danych zapisanych na płytach CD.

Dodatkowo dotychczasowa funkcjonalność składania zgłoszeń przemieszczeń wielopozycyjnych dla bydła, owiec albo kóz, została rozszerzona o możliwość zaimportowania listy zwierząt i siedzib stad z pliku CSV do formularza, co poprawia ergonomię korzystania z aplikacji.

W związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności w Portalu IRZplus, została zaktualizowana instrukcja użytkownika oraz zamieszczono dodatkowe filmy instruktażowe zapoznające z modyfikacją aplikacji przejdź

Aplikacja Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

 Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl - zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet - Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

 Problemy dotyczące błędów w działaniu Portalu IRZplus zgłosisz:

 • wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swojego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

 Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Komunikat skierowanych do rolników w sprawie uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ulotka

Informacja dotycząca księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie określa:
- sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
- wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
- zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia (bydła, świń, owiec lub kóz) odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, jeżeli posiadacz świń uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Portalu IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

Na podstawie art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) 21/2004 wprowadzone zostało odstępstwo od prowadzenia w formie papierowej księgi rejestracji  w siedzibie stada bydła, owiec lub kóz, jeżeli posiadacz zwierzęcia ma dostęp do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz wprowadza bezpośrednio do niego zgłoszenia.
Przepisy rozporządzeń (WE) obowiązują wprost i nie przenosi się (nie implementuje się) ich do przepisów krajowych.

W przypadku, gdy księga rejestracji stada prowadzona jest w formie elektronicznej, a posiadacz zwierząt złożył zgłoszenia w formie papierowej, to w celu zachowania możliwości dalszego korzystania z tej formy prowadzenia księgi, powinien złożyć wniosek o wykreślenie zdarzenia ze zgłoszenia złożonego w formie papierowej i złożyć to zgłoszenia z wykorzystaniem Portalu IRZplus.

Wykreślenie papierowego zgłoszenia i pozostawienie jedynie jego wersji złożonej za pośrednictwem Portalu IRZplus umożliwi posiadaczowi zwierząt kontunuowanie prowadzenia księgi w formie elektronicznej.

Pozostawienie zgłoszenia w formie papierowej w przypadku kontroli na miejscu skutkuje zaznaczeniem nieprawidłowości dotyczącej braku księgi rejestracji stada i nakazem prowadzenia księgi w formie papierowej z uzupełnieniem wpisów o wszystkie zgłoszenia, które złożone zostały za pośrednictwem Portalu IRZplus, jak również skutkuje potencjalnymi sankcjami w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w przypadku beneficjentów programów pomocowych ARiMR.

Księgi rejestracji dostępne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

Informacja dotycząca spisów zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z art. 20a  ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 ze zm.) posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada.

Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas ww. spisu umieszcza się w księdze rejestracji, dodatkowo posiadacz świń przekazuje kierownikowi biura ARiMR informacje o liczbie zwierząt ustalonej podczas spisu.

Dokument można złożyć poprzez Portal IRZplus lub osobiście w BP albo za pomocą poczty. Sprawdź szczegóły: http://www.arimr.gov.pl/

W przypadku bydła – zniesiono obowiązek dokonywania spisu i jego przekazywania do ARiMR.

Informacja dla posiadaczy zwierząt o zmianach w identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642) została opublikowana w dniu 27 sierpnia 2018 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r. Zgodnie z przepisami: 
 - zmiany dla posiadaczy świń:

 •  w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni:
  1) zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  2) uboju zwierzęcia gospodarskiego;
  – z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
 •  w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt;
 •  zmieniono zasady znakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru siedziby stada, w której świnia się urodziła przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;
 • doprecyzowano termin dodatkowego oznakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada;
 •  zrezygnowano z obowiązku zgłoszenia do kierownika biura dodatkowego oznakowania świń;
 •  wprowadzano obowiązek znakowania świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności;
 •  doprecyzowano przepis w zakresie przekazywania kierownikowi biura, jako wyników spisu stanu stada świń tylko liczby świń ustalonej podczas spisu;

 - zmiany dla posiadaczy bydła, owiec i kóz:

 •  wyłączono posiadaczy bydła z obowiązku dokonywania spisu stanu stada;
 •  zrezygnowano z obowiązku przekazywania wyników spisu owiec/ kóz do kierownika biura (liczbę zwierząt ustaloną podczas spisu należy odnotować w księdze rejestracji);

 - zmiany dla pośredników, targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt:

 •  zwolniono podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji dla świń;
 •  zwolniono podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt
  z obowiązku prowadzenia ewidencji;
 •  wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji dla podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotów prowadzących działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 •  zwolniono z obowiązku dokonywania spisu stanu stada dla owiec/ kóz i świń posiadaczy zwierząt władających nimi tymczasowo, w związku z ich transportem.

Dodatkowe wymagania dla hodowców świń w związku z ASF

Komunikat skierowany do hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się na poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, w związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Ulotka dotycząca wymogów zabezpieczenia gospodarstw wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji

Schemat ASF

Apel do hodowców trzody chlewnej

Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych - przykładowy wzór

Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa - przykładowy wzór

Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie - przykładowy wzór

Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie - przykładowy wzór

Spis świń w gospodarstwie - przykładowy wzór

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

 • 40 dni – w obszarze zapowietrzonym,
 • 30 dni – w obszarze zagrożonym.

Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

ulotka GLW

apel do hodowców trzody chlewnej

uwaga ASF - schemat