Komunikaty archiwalne

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania antybiotyków

Komunikat skierowany do hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie stosowania antybiotyków.

ulotka

 

Nowy formularz Zgłoszenia siedziby stada/siedziby stada lub siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/rzeźni/miejsca gromadzenia zwierząt/zakładu przetwórczego lub spalarni/targu w związku z RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”) w związku z tym obowiązuje nowy wzór Zgłoszenia siedziby stada/siedziby stada lub siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/rzeźni/miejsca gromadzenia zwierząt/zakładu przetwórczego lub spalarni/targu.
Plik do pobrania:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/13032017_formularze_systemowe_IRZ/25.05.2018_Zgloszenie_siedziby.pdf

 

Najczęściej zadawane pytania - do 10.09.2018

Identyfikacja i rejestracja zwierząt - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest numer identyfikacyjny świni?

Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

Jak oznakować świnię i w jakim terminie po oproszeniu?

Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem nie później, niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

Czy po przemieszczeniu świni do innej siedziby stada należy ją ponownie oznakować?

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

W jakim terminie należy zgłosić oznakowane świnie?

W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

Co mam zrobić w razie utraty kolczyka przez zwierzę?

W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

W jakim terminie należy zgłosić zmianę stanu stada świń?

Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Czy termin 7 dni na zgłoszenie obowiązuje również w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną?

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,\ 
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Czy coroczny spis zwierząt dotyczy wszystkich zwierząt czy tylko owiec?

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Czy prowadzący targowisko ze sprzedażą prosiąt i prowadzący skup obwoźny mają obowiązek się rejestrować?

Tak. W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:

 • posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiot prowadzący rzeźnię,
 • podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,

jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną:

 • nie później niż w dniu:

  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

 • w terminie 14 dni od dnia:

  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Zgodnie z aktualizacją ustawy o systemie IRZ, każda świnia ma zostać oznakowana kolczykiem, a nie tatuażem, jak było do tej pory. Moje Pytanie: brzmi, czy od ARiMR będzie można otrzymać/zakupić kolczyki do znakowania? Jeśli tak, to w jakich cenach, bo przy większej skali produkcji będą to już dodatkowe koszty.

Kolczyki do znakowania trzody chlewnej można zakupić u dostawców wpisanych na prowadzoną przez ARiMR listę dostawców kolczyków, posiadających w swojej ofercie identyfikatory dla trzody chlewnej.
Lista dostawców kolczyków wraz z ich cennikami znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem:
www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html

Bardzo proszę o przesłanie w formie elektronicznej druku dotyczącego przemieszczenie świń. Chodzi mi o druk związany z poniższą czynnością:
"Zgłoszenie przemieszczenia świń należy dokonać z biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu."

Do zgłoszenia przemieszczenia świń służą formularze:

Czy muszę  złożyć do biura powiatowego Agencji "Wniosek o przydzielenie puli numerów", gdy chcę bezpośrednio zakupić od producenta kolczyki dla świń?

Formularze: "Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła" oraz "Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz" należy wypełnić i złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR jedynie celem uzyskania numerów identyfikatorów dla gatunków zwierząt wymienionych w tytułach ww. druków.
Kolczyki dla świń można zamówić bezpośrednio u dostawcy oferującego kolczyki dla trzody chlewnej, wpisanego na prowadzoną przez ARiMR Listę dostawców kolczyków, dostępną w każdej jednostce terenowej Agencji oraz na stronie internetowej pod adresem:
www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html 

Czy w przypadku przekazania gospodarstwa i stada kóz, nowy posiadacz stada kóz może użyć kolczyków zamówionych przez poprzedniego właściciela kóz do znakowania nowo urodzonych kóz pochodzących od matek pierwotnego właściciela? Innymi słowy wraz ze stadem kóz pierwotny właściciel przekazuje kolczyki, które zamówił i otrzymał zgodnie z procedurami, ale nie zdążył ich wykorzystać, gdyż sprzedał lub przekazał stado nowemu właścicielowi.

W przypadku przejęcia gospodarstwa istnieje możliwość oznakowania zwierząt numerami identyfikacyjnymi z puli przydzielonej poprzedniemu właścicielowi. W takim przypadku do zgłoszenia rejestrującego należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu identyfikatorów, opatrzone podpisem zarówno poprzedniego, jak i obecnego posiadacza zwierząt.

Jakie czynności należy wykonać aby zarejestrować siedzibę stada zwierząt?

W celu zarejestrowania siedziby stada  należy zgłosić się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla uzyskania numeru producenta a następnie dokonać rejestracji siedziby stada i zgłoszenia przemieszczenia zwierząt do nowo zarejestrowanej siedziby stada. Odpowiednie formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej ARiMR w zakładce IRZ lub w biurze powiatowym Agencji.

Czy księgę rejestracji zwierząt można prowadzić elektronicznie?

Zgodnie z § 2. 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 roku, w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2005 r., nr 151, poz. 1268) posiadacz świń prowadzi księgę rejestracji w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada. Forma elektroniczna Księgi Rejestracji Świń powinna być zgodna ze wzorem przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 roku, w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 37) . Przepisy prawne nie określają programu komputerowego w jakim może być prowadzona Księga Rejestracji Świń.

Czy można zgłaszać zdarzenia urodzenia, przemieszczeń czy padnięcia zwierząt w formie elektronicznej?

Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie i w tym celu posiadacz zwierząt powinien dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR wniosek o przyznanie loginu i kodu dostępu do Systemu Informatycznego IRZ ARiMR wraz z regulaminem korzystania z konta, podpisanym przez zainteresowanego.

Jak można złożyć korektę złożonego wcześniej zgłoszenia?

Korektę zgłoszenia składa się wypełniając ponownie nowy formularz zgłoszeniowy zgodnie ze stanem faktycznym zdarzenia podlegającego zgłoszeniu - w nagłówku tego zgłoszenia należy napisać słowo "korekta". Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.

Zamierzam kupić tucznika w celu uboju na własne potrzeby. Czy mam to zgłosić do Agencji?

1 - w przypadku przemieszczenia tucznika poza teren gospodarstwa sprzedającego należy wcześniej zarejestrować w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibę stada, do której oznakowane zwierzę będzie przemieszczone. Po przemieszczeniu należy ten fakt zgłosić do biura powiatowego Agencji w terminie do 7 dni. Sprzedający również jest zobowiązany zgłosić sprzedaż tego zwierzęcia do biura powiatowego Agencji wskazując numer siedziby stada, do której nastąpiło przemieszczenie.

2 - w przypadku, kiedy kupiony przez Pana tucznik nie został przemieszczony poza teren gospodarstwa sprzedającego lub przewieziony został bezpośrednio od sprzedającego do rzeźni, to zgłoszenie uboju na terenie gospodarstwa składa w biurze powiatowym sprzedający, na druku Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, a uboju w rzeźni - rzeźnia na druku uboju świń w rzeźni . Na 24 godziny przed ubojem na terenie gospodarstwa należy zamiar ten zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Jaką liczbę świń i innych zwierząt można ubić na potrzeby własne?

Obowiązujące przepisy nie określają liczby świń, które posiadacz tych zwierząt może ubić na potrzeby własne. Ograniczeniem są w tym przypadku potrzeby własne posiadacza zwierząt i zamieszkującej z nim rodziny. O każdym uboju świni w gospodarstwie należy poinformować biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu dostępnym na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt w terminie do 7 dni. Pozyskiwanie mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.

Czy kupno nieoznakowanych kóz jest karalne?

Zgodnie z art. 33 ustęp 1 pkt 15 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, ( tj. Dz.U. z 14 sierpnia 20015r., poz. 1172) nabywanie zwierząt gospodarskich nieoznakowanych podlega karze grzywny. Obecny posiadacz kóz powinien je oznakować i fakt sprzedaży zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. Kupno kóz powinien zgłosić kupujący do biura powiatowego ARiMR również w terminie 7 dni.

W jakim terminie należy dokonywać wpisu w księdze rejestracji stada?

Zgodnie z paragrafem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2005 r. nr 151, poz. 1268 z późn. zm.) wpisu do księgi rejestracji zwierząt dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Posiadacz zwierząt gospodarskich, który nie prowadzi księgi rejestracji zwierząt naraża się na sankcje karne określone w art. 33 ww. ustawy. Więcej informacji dotyczących prowadzenia księgi rejestracji  można znaleźć na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ a następnie wybierając pozycję Księga rejestracji.

Skąd mogę otrzymać wniosek o nadanie numeru producenta?

Wniosek o nadanie numeru gospodarstwa znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl w zakładce  Pobierz wnioski - Ewidencja producentów. Wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów należy dostarczyć lub wysłać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skąd wnioskodawca otrzyma decyzję o nadaniu numeru producenta. Następnie należy złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada (formularz jest dostępny również na ww. stronie internetowej w zakładce IRZ.

Czy przy przejęciu gospodarstwa wraz ze zwierzętami należy ponownie zarejestrować siedzibę stada?

W przypadku przejęcia gospodarstwa rolnego wraz z inwentarzem żywym należy zgłosić się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania numeru producenta a następnie dokonać rejestracji siedziby stada i zgłoszenia przemieszczenia zwierząt do nowo zarejestrowanej siedziby stada.

Czy jest specjalne upoważnienie (druk) do odbioru paszportu bydła?

Upoważnienie do odbioru paszportów sporządza się na ogólnych zasadach dotyczących upoważnień z podaniem danych osobowych i numerów dowodów tożsamości osoby upoważniającej i upoważnionej.

Jak mogę uzyskać duplikat paszportu bydła i jakie są opłaty z tym związane?

Duplikat paszportu bydła wydawany jest w biurze powiatowym ARiMR w przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu, na podstawie "Wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła" w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę 1zł i 33 gr. Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21stycznia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. Nr23, poz.138). Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy: BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013.

Zamierzam kupić krowę, która nie ma paszportu - jak mogę to wykonać zgodnie z przepisami prawa?

Ustawa  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ( tj. Dz.U. z 14 sierpnia 20015r., poz. 1172 z późn. zm.) nakłada na posiadacza bydła obowiązek oznakowania i zgłoszenia tego faktu do rejestru oraz posiadania paszportu. Bydło może być przemieszczane tylko z paszportem. Nowy posiadacz wpisuje w paszporcie i w księdze rejestracji stada stosowne dane oraz zgłasza fakt przemieszczenia zwierząt do biura powiatowego Agencji w terminie do 7 dni. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy nabywanie bydła nieoznakowanego lub bez paszportu podlega karze grzywny.

Planuję chów dzikoświń. Czy trzeba je będzie oznakować i rejestrować?

Art. 2 ust. pkt 14a ustawy  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, (tj. Dz. U. z 14 sierpnia 20015r., poz. 1172  z późn. zm.) definiuje "świnie", jako wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, z wyłączeniem dzików wolnożyjących. Zatem dzikoświnie podlegają przepisom ww. ustawy i ich posiadacz ma obowiązek zarejestrowania siedziby stada, oznakowania zwierząt oraz zgłaszania ich przemieszczeń, uboju i padnięcia.

Udostępnienie funkcjonalności CK IRZ

 

Od dnia 07.06.2017 r. aplikacja CK IRZ umożliwia złożenie Zgłoszenia świń do rejestru  z datą oznakowania. Sposób zgłaszania został opisany w Instrukcji obsługi aplikacji CK IRZ

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, m.in.:

 • w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie stada,

 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego,

 • wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

UWAGA! Od 10 marca 2017 r obowiązują nowe druki dotyczące świń oraz spisy stanów stada dla bydła, owiec, kóz i świń

Nowe druki można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich-2017.html

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla garunku świnie

Sposób wypełnienia formularzy systemowych obowiązujących przed 10 marca 2017 roku znajduje się w poniższej instrukcji (do wyczerpania zapasów druków w biurach powiatowych Agencji):

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie

Składanie zgłoszeń w aplikacji CK IRZ

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (wprowadzonej ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)) informujemy, że zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących świń oraz sposób znakowania świń:

 1. świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni,
 2. w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę, świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

W związku z powyższym na formularzu Zgłoszenia świń do rejestru  zgodnie z zapisami w/w ustawy należy wpisać datę oznakowania i zgłosić fakt dodatkowego oznakowania.
Aplikacja CK-IRZ nie obsługuje tej zmiany, w związku z powyższym zgłoszenia te należy zgłosić w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję:

 1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
 2. drogą pocztową,
 3. przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ).

Instrukcja użytkownika aplikacji CK IRZ (przeznaczona dla posiadaczy)

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja dotycząca zapobiegania botulinie u ludzi i zwierząt

Botulizm ludzi i zwierząt – jak zapobiegać?

Do zachorowania na botulizm dochodzi w wyniku spożycia żywności czy paszy zanieczyszczonej przez Clostridium botulinum i/lub toksyny botulinowe produkowane przez te bakterie. Źródłem C. botulinum w środowisku jest pomiot drobiowy, gleba, osady wodne, kał ptaków, ssaków i ryb, szczątki padłych zwierząt. Botulizm objawia się postępującym paraliżem mięśni, obejmującym mięśnie głowy, szyi, tułowia i kończyn. U zwierząt obserwuje się osłabienie języka (wypadanie), ślinotok, trudności w połykaniu (wypadanie przeżutego pokarmu, zachłyśnięcia), opadanie uszu, brak odruchu źrenicznego, chwiejny i powolny chód, zaleganie, duszność (zwolnione ruchy oddechowe), brak apetytu, zmniejszone napięcie skóry, obniżoną temperaturę ciała, wysokie tętno i niskie pH krwi. Zwierzęta mogą przyjmować pozycję żaby. Nieleczony botulizm prowadzi najczęściej do śmierci w wyniku porażenia mięśni oddechowych. Botulizm bydła w Polsce obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu sztuk w stadzie, a w przypadku kiszonek belowanych chorują zwykle zwierzęta karmione paszą z tej samej beli. Botulizm ludzi jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że człowiek może zachorować po spożyciu zanieczyszczonej żywności pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, ryby).

Jak obniżyć ryzyko wystąpienia botulizmu?

 • Na terenach, z których zbierane są rośliny przeznaczone na pasze (siano, kiszonki), nie stosować pomiotu kurzego i pozostałości fermentacyjnych z biogazowni jako nawozu
 • Nie zakiszać zielonek z terenów powodziowych
 • W przypadku kukurydzy, optymalnym terminem zbioru jest woskowa faza wegetacji (zawartość suchej masy 30-35%)
 • Nie zakiszać przesuszonego materiału roślinnego lub zebranego w zbyt późnym stadium wegetacji
 • Kukurydzę ścinać na wysokości powyżej 30 cm od gruntu
 • Kukurydzę rozdrabniać na fragmenty długości 5-10 mm i dokładnie rozgniatać ziarna
 • Nie zakiszać roślin widocznie zanieczyszczonych glebą
 • Nie zakiszać roślin widocznie zanieczyszczonych szczątkami padłych zwierząt
 • Stosować dodatki kiszonkarskie (biologiczne, chemiczne) ułatwiające uzyskanie pH poniżej 4,6 (optymalne pH kiszonki z kukurydzy 3,8 – 4,2, a kiszonki z traw 4,2 – 4,6)
 • Dobrze ubić zielonkę, aby nie było tzw. kieszeni tlenowych
 

Zmiana przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
 2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
 3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 

Komunikat dla posiadaczy zwierząt gospodarskich z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o wprowadzeniu z dniem 2 stycznia 2014 roku:

1.     Nowych wzorów formularzy dotyczących zgłoszenia uboju składanych w formie pisemnej tj.:

- Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUBWR/13,
- Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUŚWR/13,
- Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUOKWR/13.

2.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń:  uboju bydła, owiec, kóz i świń wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni, uboju jednej świni, uboju
w rzeźni bydła, owiec, kóz i świń. Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-do-importu-zgloszen-zwierzecych.html

3.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń przemieszczeń bydła poprzez targ (administratora). Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/targi.html

 

Szanowny Rolniku

1. Przeznakowanie zwierząt w oparciu o decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

W przypadku decyzji/zgody Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na oznakowanie zwierzęcia nowym numerem identyfikacyjnym, posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest dokonać wpisów
w księdze rejestracji o przeznakowaniu zwierzęcia w następujący sposób:

 • w polu "numer identyfikacyjny zwierzęcia" należy przekreślić stary numer identyfikacyjny w sposób umożliwiający jego odczytanie

 • w polu "uwagi" wpisać informację sztuka przeznakowana w dniu dd/mm/rrrr oraz podać nowy numer identyfikacyjny

wg załączonego wzoru:

1.     Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji owiec/kóz dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

2. Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji bydła dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

2. Targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt - więcej.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

4. ARiMR przypomina, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek prowadzenia księgi rejestracji, która musi zawierać aktualne dane dotyczące każdego zwierzęcia.

Dla owiec i kóz urodzonych po dniu 31 grudnia 2009 roku pola:

 • rok urodzenia i data oznakowania (w gospodarstwie urodzenia), 

 • rasa i genotyp (o ile są znane)

są także polami obowiązkowymi i podlegają sprawdzeniu podczas przeprowadzanych kontroli.

Wzór aktualnej Księgi Rejestracji Stada jest zamieszczony na stronie ARiMR:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

5. ARiMR informuje, że zgodnie z art. 17 ust. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

NIEDOPUSZCZALNE jest zatem zamawianie duplikatów kolczyków w innych przypadkach (np. na zapas).

W przypadku:

 • wad fizycznych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników,

 • otrzymania kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników niezgodnych z zamówieniem

z tytułu rękojmi mogą Państwo wymagać wymiany kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników na koszt Dostawcy, w terminie 12 miesięcy od dnia ich odbioru. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady lub niezgodności z zamówieniem.

Reklamację kolczyków u Dostawcy powinni Państwo każdorazowo zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR.

 

Praktyczne wskazówki dla rolników - ubój zwierząt z konieczności

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią --> pokaż

 

ARiMR przypomina przepisy regulujące "Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami,  co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.