Jak zamówić kolczyki

Kolczyki dopuszczone do znakowania zwierząt gospodarskich na terenie Polski można nabywać jedynie u podmiotów wpisanych na "Listę dostawców kolczyków lub duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich" prowadzoną przez Agencję. Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków znajduje się w każdym Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Agencji.

Aby zamówić u dostawcy kolczyki dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt musi najpierw złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz.

Aby uzyskać wykaz numerów, posiadacz bydła, owiec albo kóz jest zobowiązany wypełnić odpowiedni wniosek dostępny w Biurze Powiatowym ARiMR, w którym musi podać następujące informacje:

  • numer identyfikacyjny producenta,
  • określić, czy kolczyki wykorzystane będą do oznakowania zwierząt urodzonych w siedzibie stada czy sprowadzonych spoza UE
  • dla OWIEC / KÓZ: liczbę zamawianych numerów dla zwierząt znakowanych kolczykiem zwykłym i kolczykiem elektronicznym, liczbę zamawianych numerów dla zwierząt znakowanych tylko kolczykami zwykłymi,
  • datę oraz podpis składającego wniosek,

Na podstawie złożonego wniosku, posiadacz zwierząt otrzymuje z Biura Powiatowego Agencji "Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów "zawierający wykaz numerów identyfikacyjnych zwierząt przyznanych przez system informatyczny, opatrzony pieczątką" autoryzowane do produkcji" lub "autoryzowane do produkcji - identyfikator elektroniczny" w przypadku kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator.

Zamówienie kolczyków dla świń posiadacz składa bezpośrednio u dostawcy kolczyków (nie składa do biura powiatowego Agencji wniosku o przydzielenie puli numerów dla świń), gdyż świnie są znakowane numerem siedziby stada, w której się urodziły lub w której przebywały powyżej 30 dni.

Jak zamówić duplikaty kolczyków

Aby zamówić duplikaty kolczyków dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt musi złożyć Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz w Biurze Powiatowym Agencji.

Ważne! Nie obowiązuje znakowanie świń duplikatem kolczyka - dla świń nie zamawia się duplikatów kolczyków. W przypadku utraty kolczyka przez świnię, posiadacz świni jest obowiązany oznakować zwierzę numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa.

W przypadku kolczyków dla loch oznakowanych indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy – również nie przewiduje się duplikatu takiego kolczyka. W przypadku utraty kolczyka – należy oznakować lochę innym numerem identyfikacyjnym lochy u danego posiadacza.

Kolczyki i duplikaty kolczyków dla zwierząt gospodarskich zamawia się bezpośrednio u dostawcy wybranego z listy, składając wraz z Zamówieniem Odpowiedź (w przypadku bydła, owiec i kóz) uzyskaną z Biura Powiatowego Agencji.

Dane dostawcy oraz cenniki kolczyków są dostępne w każdym Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl.

 

KOMUNIKAT DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Dostawcą kolczyków przysługuje Państwu:

Gwarancja jakości

Posiadają Państwo prawo do reklamacji wadliwych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników. W okresie objętym gwarancją Dostawca zobowiązany jest do wymiany kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników na wolne od wszelkich wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Państwa reklamacji. Wszelkie koszty reklamacji ponosi Dostawca.

Dostawca kolczyków jest zobowiązany do udzielenia Państwu następujących gwarancji:

  • 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone kolczyki i duplikaty kolczyków, począwszy od daty ich odbioru,
  • 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone czytniki, począwszy od daty ich odbioru.

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie mieli Państwo możliwości używania kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników objętych gwarancją, z uwagi na zaistniałe wady.

Rękojmia

W przypadku:

  • wad fizycznych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników,
  • otrzymania kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników niezgodnych z zamówieniem.

Z tytułu rękojmi mogą Państwo wymagać wymiany kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników na koszt Dostawcy, w terminie 12 miesięcy od dnia ich odbioru. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady lub niezgodności z zamówieniem.

Reklamację kolczyków u Dostawcy powinni Państwo każdorazowo zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR.