Informacje dla dostawców kolczyków

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Agencja prowadzi listę dostawców kolczyków i duplikatów kolczyków. Warunki wpisu na Listę dostawców i zasady jej prowadzenia określa Załącznik do Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 112/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa listy dostawców kolczyków i duplikatów kolczyków oraz kolczyków i duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator dla zwierząt gospodarskich oraz czytników elektronicznych identyfikatorów zmieniony Zarządzeniem Nr 11/2019 Prezesa ARiMR z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa listy dostawców kolczyków i duplikatów kolczyków oraz kolczyków i duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator dla zwierząt gospodarskich oraz czytników elektronicznych identyfikatorów oraz zmieniony Zarządzeniem Nr 1/2020 Prezesa ARiMR z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa listy dostawców kolczyków i duplikatów kolczyków oraz kolczyków i duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator dla zwierząt gospodarskich oraz czytników elektronicznych identyfikatorów.

Zainteresowani dostarczaniem kolczyków dla zwierząt gospodarskich mogą ubiegać się o wpis na listę dostawców. W celu uzyskania wpisu na listę dostawców prowadzoną przez Agencję wymagane jest przedłożenie przez wnioskodawcę wyników badań wykonanych przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium oraz dokumentu wystawionego przez laboratorium badawcze, znajdujące się w wykazie laboratoriów (w przypadku ubiegania się o wpis na listę dostawców w zakresie dostarczania kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator lub czytników elektronicznych identyfikatorów) stwierdzających, że dostarczany kolczyk spełnia określone poniższymi przepisami wymagania:

  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (ze zm.).
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch.
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (ze zm.).
  • Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (ze zm.).

Wszystkie dokumenty należy składać listownie lub osobiście w Kancelarii Agencji, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. Informacje dotyczące postępowania w sprawie wpisu na Listę Dostawców są udzielane przez Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt Agencji, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Linki Aktywne