Elektroniczna identyfikacja owiec i kóz

Zgodnie z art. 34b w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 2001 t.j.) z dniem 31 grudnia 2009 r. owce i kozy przeznaczone do obrotu wewnętrzwspólnotowego będą musiały zostać oznakowane jednym kolczykiem zwykłym oraz jednym kolczykiem zawierającym elektroniczny identyfikator.

Producent ubiegający się o wpis na listę dostawców kolczyków i duplikatów kolczyków dla zwierząt, w zakresie kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator oraz/lub czytników elektronicznych identyfikatorów, zobowiązany będzie załączyć do wniosku o wpis na listę dostawców certyfikat stwierdzający, że elektroniczny identyfikator lub czytnik elektronicznych identyfikatorów spełnia wymagania określone w decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006r. wykonującej rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (ze zm.).

Instytucją zajmującą się wydawaniem certyfikatów dla elektronicznych identyfikatorów oraz czytników elektronicznych identyfikatorów jest:

International Committee for Animal Recording (ICAR)

Via G. Tomassetti 3
00161 Rome, Italy
Tel: +39-06-44202639
E-mail: icar@icar.org

Producent, ubiegający się o wprowadzenie na rynek  w.w. produktów (elektronicznych identyfikatorów, czytników elektronicznych identyfikatorów), zobowiązany jest do złożenia w ICAR odpowiedniego wniosku, którego wzór zamieszczony jest na stronie:

www.icar.org

ICAR jest organizacją, za pośrednictwem której producenci elektronicznych identyfikatorów i czytników elektronicznych identyfikatorów mogą uzyskać certyfikaty na swoje produkty.

Wykaz laboratoriów badawczych, o których mowa w ust 1 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968.

(plik"Wykaz laboratoriów.pdf" - w załączeniu)