Aktualizowanie stanu siedziby stada w przypadku wystąpienia siły wyższej

W związku z sytuacją wywołaną przejściem fali powodziowej i związanymi z tym licznymi szkodami w stanach stad zwierząt gospodarskich oznakowanych, podlegających obowiązkowym zgłoszeniom do komputerowej bazy danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje się, że przyjęto następujące rozwiązanie mające na celu ułatwienie jak najszybszego dokonania aktualizacji stanów zwierząt w siedzibach stad, które ucierpiały w wyniku zadziałania siły wyższej, w tym przypadku - powodzi.

W celu dokonania aktualizacji stanu siedziby stada należy:

1.  wypełnić i złożyć w BP formularze systemowe:

a) Zgłoszenie padnięcia / zabicia/ uboju w gospodarstwie bydła / owiec albo kóz

lub

b) Zgłoszenia zmiany stanu stada świń
dotyczące utraconych zwierząt z zaznaczonym polem "padnięcie";

2. dostarczyć ww. zgłoszenia do biura powiatowego ARiMR, przy czym do zgłoszeń dotyczących bydła należy dołączyć paszporty bydła. W przypadku, gdy paszporty zostały utracone w wyniku powodzi należy wraz z ww. zgłoszeniem złożyć stosowne oświadczenia dotyczące utraty paszportu bydła.

Pracownicy BP służyć będą wszelką pomocą w celu jak najszybszego dokonania aktualizacji poszczególnych siedzib stad.