Organizacje producentów owoców i warzyw

Informacja dotycząca uznawania organizacji producentów owoców i warzyw - otwórz

Wniosek o uznanie organizacji producentów / ponadnarodowej organizacji producentów owoców i warzyw / o uznanie zrzeszenia organizacji producentów / ponadnarodowego zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (W-1/482) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/482) - otwórz

Załącznik 1 - Oświadczenie producenta o nieprzynależności do wstępnie uznanej grupy producentów lub innej uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów (W-1.1/482) - otwórz

Informacja o zakresie działalności (S-1/482) - składana corocznie, do dnia 1 sierpnia - otwórz

 

Sprzedaż produktów od producentów niebędących członkami organizacji w kontekście spadku produkcji członków organizacji producentów spowodowanych działaniem siły wyższej - otwórz

 

Obsługa programów operacyjnych - otwórz

 

Dokumenty potwierdzające, że spadek wartości produkcji sprzedanej organizacji producentów wystąpił z przyczyn niezależnych od tej organizacji, tj. powstałych wskutek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych, w przypadku gdy komisja, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1512 z późn. zm.), nie została powołana oraz uprawy lub płody rolne nie zostały objęte umową ubezpieczenia:

Oświadczenie producenta owoców i warzyw o wystąpieniu szkody w uprawach - otwórz

Oświadczenie uznanej organizacji producentów o wystąpieniu szkody w uprawach - otwórz