Grupy producentów rolnych i ich związki

 

Informacja dotycząca uznawania grup producentów rolnych i ich związków - otwórz

Interpretacje i wytyczne dotyczące zasad uznawania grup producentów rolnych oraz sporządzania planów biznesowych - otwórz

Zasady oceny planów biznesowych  - otwórz

 

Przykłady działań/inwestycji zatwierdzanych w planie biznesowym GPR, przyczyniających się do realizacji celów, określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw – jako katalog dobrych praktyk* - otwórz

Otwarty wykaz przykładów działań środowiskowych, do realizacji w ramach planów biznesowych - otwórz

Otwarty wykaz przykładów działań proponowanych do realizacji w planach biznesowych w ramach celu "Organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji" - otwórz

* UWAGA

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), nadzór nad grupami producentów rolnych sprawuje dyrektor OR ARiMR, który z mocy ustawy jest organem kompetentnym do wydawania rozstrzygnięć w sprawie uznania grupy producentów rolnych i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz dokonywania oceny, czy grupa spełnia warunki uznania wynikające z ww. ustawy.

Odnosząc się do materiału zamieszczonego powyżej, zawierającego przykłady działań/inwestycji zatwierdzanych w planie biznesowym GPR, przyczyniających się do realizacji celów, określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw – jako katalog dobrych praktyk, wskazać należy, iż opracowanie to jest dokumentem poglądowym, a przykłady w nim zawarte stanowią wskazówki, które mają ułatwić tworzenie planów biznesowych. Tym samym, przykłady ujęte w ww. opracowaniu nie mają charakteru imperatywnego, a ich wykorzystanie powinno być ściśle związane z sytuacją wyjściową grupy i rodzajem prowadzonej przez grupę producentów działalności i być spójne z pozostałymi danymi ujętymi w planie biznesowym.

Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z pkt 21 preambuły do rozporządzenia PEiR (UE) Nr 1305/2013, w celu zapewnienia, aby grupy lub organizacje producentów stały się podmiotami rentownymi, należy państwom członkowskim przedkładać plany biznesowe, jako warunek przyznania wsparcia grupie lub organizacji producentów. Aby uniknąć udzielania pomocy operacyjnej oraz zachować motywującą rolę wsparcia, maksymalny czas trwania wsparcia należy ograniczyć do pięciu lat, licząc od daty uznania grupy lub organizacji producentów na podstawie planu biznesowego. A zatem, w planie biznesowym zatwierdzonym na etapie uznania, i stanowiącym następnie podstawę przyznawania pomocy finansowej, grupa producentów rolnych powinna wykazać rentowność swojej działalności. Uwzględniając powyższe, ujęcie konkretnych działań, czy inwestycji wskazanych w ww. opracowaniu nie powinno budzić wątpliwości, że grupa producentów, po ujęciu danego działania, czy inwestycji osiągnie cele określone w art. 2 ww. ustawy o grupach producentów rolnych, a po zakończeniu realizacji planu biznesowego stanie się rentownym przedsiębiorstwem.

Dlatego też, jeśli Dyrektor OR ARiMR jako organ nadzoru, mający kompetencje do uznawania grup i zatwierdzania planu biznesowego stwierdzi, że grupa pomimo ujęcia informacji z ww. materiału nie spełnia warunków uznania, bądź jeśli plan biznesowy i ujęte w nim działania i inwestycje będą niespójne i nie gwarantują grupie producentów rolnych osiągnięcia celów określonych w ww. ustawie, bądź organ będzie miał wątpliwości co do zasadności wykorzystania danego działania czy inwestycji, może w każdym przypadku prowadzić postępowanie wyjaśniacie, żądać od grupy producentów rolnych dodatkowych wyjaśnień, a w konsekwencji odmówić uznania grupy producentów rolnych.

 

Formularze i instrukcje:

Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych wraz z załącznikami (W-1/497) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o uznanie grupy producentów rolnych (IW-1/497) - otwórz

Załącznik nr 1 do wniosku - Plan biznesowy (wersja MS Excel - otwórz oraz wersja MS Word - otwórz)

Instrukcja wypełniania planu biznesowego (IW-1.1/497) - otwórz

Załącznik nr 2 do wniosku - otwórz

Załącznik nr 3 do wniosku - otwórz

Załącznik nr 4 do wniosku - otwórz


Wniosek o uznanie związku grup producentów rolnych wraz z załącznikami (W-2/497) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o uznanie związku grup producentów rolnych (IW-2/497) - otwórz

 Załącznik nr 1 do wniosku - otwórz

 Załącznik nr 2 do wniosku - otwórz

 

Sprawozdanie roczne grupy producentów rolnych (S-1/497) - otwórz

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji - otwórz

 

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020  - otwórz

Działanie 142 Grupy producentów rolnych PROW 2007-2013 - otwórz