Zwiększanie wartości dodanej II nabór 2009 rok

Dokumenty aplikacyjne dla drugiego w 2009 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 2 listopada 2009 r. informacji Prezesa ARiMR o naborze wniosków od dnia 17 listopada 2009 r. dla działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 123/09/02 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
 • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje tzn. pola o numerach : I - pkt: 1.1, 3.1, 3.2, 3.10; II - pkt: 13.1; IV - pkt: 23-25; V; VI - pkt: 1- 6; VII, określone we wniosku stosownymi przypisami oraz dodatkowo wyróżnione żółtym tłem, których niewypełnienie (zgodnie z przepisem §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200 poz.1444 z późn. zm.) skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, odnośnie których niedostarczenie co najmniej jednego z wymienionych w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych (zgodnie z przepisem §10 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.) skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej musi wypełnić część wniosku  I.A. Dane wspólników spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;
 • Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością musi wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;
 • Składany wniosek powinien być wydrukiem poprawnie wypełnionego całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
 • Wniosek należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

1. Formularz wniosku

 • Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • oświadczenie wnioskodawcy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005;
 • oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura);
 • wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym;

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

4. Narzędzia pomocnicze

 • zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym
 • wzór promesy
 • formularz finansowy
 • kryteria oceny technicznej i ekonomicznej

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

5. Umowa przyznania pomocy finansowej

6. Formularz wniosku o płatność:

7. Dokumenty dla nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

 • Formularz wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy
 • Formularze załączników do wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy udostępnianych przez ARiMR:
 • Oświadczenie następcy prawnego beneficjenta
 • Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomosci, że wyraża on zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności
 • Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym
 • Oświadczenie nabywcy/następcy prawnego, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 1698/2005
 • Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

8. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

9. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

10. Akty prawne

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.