Wnioski Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej dla naboru przeprowadzonego w 2008 r.

Oddziały Regionalne ARiMR przyjmowały wnioski na działanie "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013 od 23 kwietnia do 9 maja 2008 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatnim dniem przyjmowania wniosków był następny dzień po dniu, w którym limit środków przewidziany 2008 r. na "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" został wyczerpany w ponad 120%.

Przedsiębiorcy złożyli w skali kraju 813 wniosków, w których ubiegają się o wsparcie w wysokości 1 610,4 mln zł. Złożone wnioski wyczerpują w 140,49% limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 r. ARiMR może przeznaczyć w br. na ten cel 1 146,23 mln zł.

Liczba złożonych wniosków i dofinansowanie, o które ubiegają się przedsiębiorcy

Lp.

Oddział Regionalny

Limit
[w mln zł]

Liczba złożonych wniosków

Kwota wnioskowana
[w mln zł]

Wykorzystanie limitu

Średnia kwota wnioskowana
[w mln zł]

1Dolnośląski

1 146,23

24

110,14

140,49%

4,58

2Kujawsko - pomorski

72

145,87

2,02

3Lubelski

91

182,55

2,00

4Lubuski

23

51,83

2,25

5Łódzki

70

116,97

1,67

6Małopolski

46

84,01

1,82

7Mazowiecki

92

200,58

2,18

8Opolski

22

34,71

1,57

9Podkarpacki

26

42,49

1,63

10Podlaski

28

66,44

2,37

11Pomorski

41

60,60

1,47

12Śląski

47

69,42

1,47

13Świętokrzyski

26

33,98

1,30

14Warmińsko - mazurski

25

53,14

2,12

15Wielkopolski

157

302,21

1,92

16Zachodniopomorski

23

55,44

2,41

Razem

813

1 610,40

1,98

Warunki, które powinien spełniać podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania oraz zasady obowiązujące przy udzielaniu dofinansowania zostały uregulowane w dwóch, zamieszczonych poniżej, rozporządzeniach Ministra Rolnictwa.

UWAGA!

Przy przygotowywaniu dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania należy pamiętać, że:

1. Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek powinien zostać wypełniony we wszystkich wymaganych polach, w szczególności należy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, których niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4. Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej powinien obowiązkowo dołączyć do wniosku wypełniony formularzy I.A. Wspólnicy spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;

5. Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością powinien dołączyć do wniosku formularz III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;

6. Składany wniosek powinien być wydrukiem całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

7. Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach.

Realizacja - pobierz dane


Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

2. Instrukcja wypełniania wniosku

3. Narzędzia pomocnicze

4. Umowa przyznania pomocy finansowej

5. Formularz wniosku o płatność:

6. Dokumenty dla nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

7. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

8. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

Dodatkowo przypominamy, iż realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie przypominamy, iż koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.