Wnioski i inne dokumenty aplikacyjne z naboru przeprowadzonego w 2011 roku

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy ( format. pdf) - otwórz

    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (format. xlsx)  - otwórz

2) Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

  • Oświadczenie dot. Właściciela nieruchomości, na której będzie realizowana operacja i nr Księgi Wieczystej - otwórz
  • Biznes Plan - otwórz  
  • Oświadczenie dotyczące numeru REGON i KRS - otwórz 
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005 - otwórz 
  • Oświadczenie udziałowca/akcjonariusza/wspólnika centrum dystrybucji produktów rolnych - otwórz 
  • Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura) - otwórz  
  • Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - otwórz 
  • Formularz finansowy (zał. nr 3 do Biznes Planu) - otwórz
  • Formularz Prognozy Finansowe (zał. nr 2 do Biznes Planu) - otwórz

3) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku W-1_123  - otwórz 

4) Narzędzia pomocnicze

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

     Kryteria oceny techniczno - ekonomicznej - otwórz

     Wskaźniki referencyjne  dla naboru 2011 r. - otwórz

 

Pozostałe ważne informacje:

1. Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

2. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

3. Umowa przyznania pomocy finansowej

4. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" obowiązujące dla wniosków o płatność złożonych:

- od dnia 8.10.2012

- od dnia 19.09.2011 r. do 7.10.2012 r. :

- od dnia 2.01.2011 r. do 18.09.2011 r.:

- od dnia 15.09.2010 r. do dnia 1.01.2011 r.:

5. Dokumenty dla nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

Formularz wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy:

Formularze załączników do wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy udostępnianych przez ARiMR:

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomosci, że wyraża on zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności

Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym

Oświadczenie nabywcy/następcy prawnego, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 1698/2005

Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

Rekomendowany wzór Umowy przejęcia długu - dokument wymagany w przypadku złożenia wniosku Nabywcy przedsiębiorstwa/części przedsiębiorstwa objętego operacją po płatności pośredniej, a przed płatnością ostateczną (§ 14 Umowy przyznania pomocy) oraz w sytuacji kiedy następuje przeniesienie praw własności lub posiadania (czynności o których mowa w § 14 ust. 2 Umowy przyznania pomocy) w okresie związania celem.

6. Akty prawne