Wnioski i informacje dotyczące naboru z 15 -21 kwietnia 2009 r.

W 2009 r. ARiMR przeprowadziła w dniach 15-21 kwietnia drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" , finansowanego z PROW 2007 - 2013. Przedsiębiorcy złożyli w Oddziałach Regionalnych ARiMR ponad 440 takich wniosków i ubiegają się łącznie o wsparcie w wysokości przeszło 1 mld zł. Kwota ta wyczerpuje w 157,04% limit środków przewidzianych na to działanie w 2009 roku.

Wnioski były przyjmowane do 21 kwietnia 2009 r., ponieważ złożone do 20 kwietnia wnioski wykorzystywały limit środków w ponad 120%. Rozporządzenie określające zasady i tryb przyznawania pomocy finansowej z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" stanowi, że ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie dzień następny po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w skali kraju, w co najmniej 120% limit środków przewidziany na dany rok.

Na udzielenie wsparcia przedsiębiorcom ubiegającym się w 2009 r. o pomoc na "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej" ARiMR może przeznaczyć ponad 637 mln zł.

Liczba złożonych wniosków w dniach 15 - 21 kwietnia 2009, kwota o którą ubiegają się wnioskodawcy w poszczególnych województwach i stopień wykorzystania limitu finansowego w skali kraju

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Kwota wnioskowana
[w zł]

Wykorzystanie limitu środków

1

Dolnośląskie

637 579 736,26

11

22 823 642,90

157,04%

2

Kujawsko - pomorskie

35

84 057 141,50

3

Lubelskie

35

66 528 964,06

4

Lubuskie

12

10 362 573,00

5

Łódzkie

38

77 014 658,65

6

Małopolskie

29

52 665 961,22

7

Mazowieckie

54

144 409 501,30

8

Opolskie

10

18 341 996,35

9

Podkarpackie

13

47 803 446,17

10

Podlaskie

20

89 379 581,85

11

Pomorskie

22

73 841 086,05

12

Śląskie

44

87 300 664,56

13

Świętokrzyskie

15

9 479 222,80

14

Warmińsko - mazurskie

19

24 545 489,46

15

Wielkopolskie

73

144 324 348,84

16

Zachodniopomorskie

14

48 376 791,31

W kraju

444

1 001 255 070,02

W pierwszym naborze, w 2008 r. przedsiębiorcy złożyli 818 wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" .

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 marca 2009 r. informacji o naborze wniosków dla działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 123/09/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
 • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisem §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. nr 200 poz.1444 z późn. zm.) skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, z których niedostarczenie co najmniej jednego z wymienionych w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych (zgodnie z przepisem §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.) skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej musi wypełnić część wniosku I.A. Dane wspólników spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;
 • Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością musi wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;
 • Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
 • Wniosek należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

1. Formularz wniosku

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura);
 • wersja Adobe Reader (.pdf)
 • wersja Microsoft Excel (.xls)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

4. Narzędzia pomocnicze

5. Umowa przyznania pomocy finansowej

6. Formularz wniosku o płatność:

7. Dokumenty dla nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

8. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

9. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

10. Akty prawne

11. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR.

Uwaga

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.