Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 123 - nabór 2011

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest w końcowej fazie legislacyjnej, poniżej zamieszczone są projekty dokumentów aplikacyjnych dla naboru, który będzie miał miejsce w 2011 r.

Projekty dokumentów stanowią jedynie źródło informacyjne dla wnioskodawców, którzy będą składali w bieżącym roku wnioski o przyznanie pomocy, nie są to ostateczne wzory dokumentów, na podstawie których będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy.

Wszystkie dokumenty mogą ulec  zmianie w przypadku istotnych zmian w w/w rozporządzeniu w stosunku do jego projektu.

broszura informacyjna 

ulotka

 

Projekty dokumentów aplikacyjnych dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2011 r.

Poniżej dokumenty w następującej kolejności:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

2) Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

  • Oświadczenie dotyczące numeru REGON i KRS - otwórz
  • Biznes Plan - otwórz 
  • Oświadczenie dot. Właściciela nieruchomości, na której będzie realizowana operacja i nr Księgi Wieczystej - otwórz 
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005 - otwórz 
  • Oświadczenie udziałowca/akcjonariusza/wspólnika centrum dystrybucji produktów rolnych - otwórz 
  • Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura) - otwórz
  • Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - otwórz

3) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku W-1_123  - otwórz