Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w 2013 roku

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 349) oraz zmianami wprowadzonymi tym rozporządzeniem, poniżej zamieszczone są wzory dokumentów aplikacyjnych dla naboru w 2013 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2013 r.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

2) Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Biznes Plan - otwórz

  • Załącznik do Biznes Planu - Prognozy finansowe - otwórz
  • Załącznik do Biznes Planu - Formularz finansowy - otwórz
  • Załącznik do Biznes Planu - oświadczenie w sprawie powiązań - otwórz

 • Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - otwórz 
 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005 - otwórz

  •   Załącznik do oświadczenia MŚP - otwórz

 • Oświadczenie udziałowca/akcjonariusza/wspólnika centrum dystrybucji produktów rolnych - otwórz 
 • Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura) - otwórz 
 • Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - otwórz

3) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku W-1_123  - otwórz

UWAGA: ARiMR przypomina o obowiązku przestrzegania zasad przeprowadzania postępowań ofertowych opisanych w "Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy", szczególnie w zakresie poprawności formułowania zapytań ofertowych wysyłanych do dostawców/ wykonawców.

4) Wskaźniki dla naboru 2013 r. w ramach działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013 - otwórz

5)  Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" obowiązujące dla wniosków o płatność złożonych:

- od dnia 19.10.2013

6) Wzór umowy przyznania pomocy finansowej

7) Akty prawne

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych - otwórz

Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej - otwórz

Oddzielny system rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego - katalog problemów najczęściej zgłaszanych przez Beneficjentów działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013 - otwórz

Wnioski i inne dokumenty aplikacyjne z naboru przeprowadzonego w 2011 roku

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w sierpniu - wrześniu 2010 r. 

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w listopadzie-grudniu 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w terminie 15 - 21 kwietnia 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w kwietniu - maju 2008 r.