Formularz Wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

3) Wersja 4z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

  • Adobe Reader (.pdf) (Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta) - wersja 4z - otwórz
  • Microsoft Excel do edycji (.xls) (Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa /Następcy prawnego Beneficjenta) - wersja 4z - otwórz
  • Instrukcja do wersji 4z z dnia 21.05.2014 r. - otwórz

 Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do edycji (format Word) - otwórz,
  • Oświadczenie Nabywcy / Następcy prawnego o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel) - otwórz.

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1) - niezbędne będzie złożenie przez Nabywcę / Następcę prawnego będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Nabywcy / Następcy prawnego o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

  • Oświadczenie Nabywcy / Następcy prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - otwórz.

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Nabywcy / Następcy prawni zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Nabywcy / Następcy prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

2)  Wersja 3z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla wniosków składanych od 31 stycznia 2013 roku.

 

1)  Wersja 1z