Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

A) Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 • WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 8z - otwórz
 • Instrukcja do wersji 8z z dnia 21.05.2014 r. - otwórz

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do edycji (format Word) - otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel) - otwórz

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - otwórz

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549—607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

B) Wersja 7z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 roku.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 • WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 7z - otwórz

Uwaga! W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

 • Instrukcja do wersji 7z z dnia 21.05.2014 - otwórz

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - do edycji (format Word) - otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel)- otwórz
  Uwaga!
  W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku, gdy do 30 maja 2014 r. nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.
  Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - otwórz
  Uwaga!
  W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549—607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
  W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

C) Wersja 6z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Uwaga!
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z 30 marca 2012 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Umożliwiła ona Wnioskodawcom ubieganie się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

 1. Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie od 8.06.2012r. (tj. od dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy) mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w wersji 6z, Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 2. Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o wsparcie przed 8.06.2012r. i złożyli wnioski o przyznanie pomocy na poprzednich wersjach, jednak nie zostały jeszcze zawarte umowy przyznania pomocy, mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek o przyznanie pomocy, ww. wypełnionego Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy (..).

Wniosek o przyznanie pomcy:

D) Wersja 5z - Dokumenty obowiązujące od 18 lipca 2011 roku

Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku w wersji 5z na stronie internetowej, albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r., nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu.

Uwaga!

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 5z w formacie .pdf.
Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 

E) Wersja 4z- Dokumenty obowiązujące od 30 sierpnia 2010 roku do 17 lipca 2011 roku

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w ramach naborów wniosków, w których dzień 30 sierpnia 2010 r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) oraz do wszystkich naborów rozpoczętych po 30 sierpnia 2010 r. będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularza w wersji 4z.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 30 sierpnia 2010 roku rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067).

Uwaga!

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf.

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.


Uwaga!

W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji jego wypełniania. Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji 12.05.2011 r.

 

F) Wersja 3z - Dokumenty obowiązujące od 10 maja 2010 roku do 29 sierpnia 2010 r. 

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od 10 maja 2010 roku, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351).

G) Wersja 2z- Dokumenty obowiązujące do 9 maja 2010 roku

Powrót (poziom wyżej)