Formularz Wniosku o płatność - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

A) Wersja 8z - dokumenty obowiązujące dla wniosków składanych od 5 maja 2014 roku - nowa wersja

Uwaga. Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje od 5 maja 2014 r. 21.05.2014 r. udostępniono formularz wniosku naprawiony w zakresie błędu technicznego w załączniku 21a.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zapisów w zakresie przeliczania płatności dokonywanych w walutach obcych na walutę polską.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.

W związku z powyższym wszyscy Beneficjenci, którzy nie złożyli oświadczenia ubiegając się o przyznanie pomocy, zobowiązani są do złożenia z wnioskiem o płatność dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

B) Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15 maja 2013 roku 

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Uwaga! W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zapisów w zakresie przeliczania płatności dokonywanych w walutach obcych na walutę polską oraz opisu załącznika nr 11.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.

W związku z powyższym wszyscy Beneficjenci, którzy nie złożyli oświadczenia ubiegając się o przyznanie pomocy, zobowiązani są do złożenia z wnioskiem o płatność dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

C) Wersja 6z - dokumenty obowiązujące od 1 sierpnia 2012 roku -

Uwaga!
Od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku a płatność) dołączają wersje elektroniczna tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych.

(Uwaga! W dniu 12.02.2013r. udostępniono poprawiony aktywny formularz wniosku w zakresie importu danych z wniosku do aplikacji wspierającej obsługę wniosków).

D) Wersja 5z - dokumenty obowiązujące od 15 grudnia 2011 roku

"Uwaga! Od dnia 6 kwietnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składania wraz z wersją papierową wniosku o płatność również wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych."

Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyróżnione kolorem.

E) Wersja 4z -  Dokumenty obowiązujące od dnia 29 listopada 2010 r. do dnia 14 grudnia 2011 roku.

Uwaga! Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży po 29 listopada 2010 r. wniosek na formularzu w wersji 3z, będzie zobowiązany w ramach uzupełnień / wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na formularzu 4z.

F) Wersja 3z - Dokumenty obowiązujące od dnia 17 maja 2010 r. do dnia 28 listopada 2010 r.

  • Instrukcja do wersji 3z
    Uwaga! Nowa wersja instrukcji.
    Najważniejsze zmiany dotyczą opisu pola 17, opisu części V, załącznika nr 10 oraz obowiązku prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji (zmiany zostały wyróżnione kolorem).

G) Wersja 2z - Dokumenty obowiązujące do dnia 16 maja 2010 r.

Powrót (poziom wyżej)