Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania

 • Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego (O-2/01) - otwórz
 • Oświadczenie o występowaniu na łące lub pastwisku siedliska przyrodniczego, siedliska gatunku ptaków, siedliska gatunku zwierząt (O-4/01) - otwórz


Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - przekazanie gospodarstwa:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-18/01) - otwórz
 • umowa sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku, lub kopia takiej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów - w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego.

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika (W-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-18/01) - otwórz
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

  • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika, albo
  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;

 • oświadczenie spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności (O-22/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów,


Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania  śmierć rolnika po dniu doręczenia decyzji:

 • wniosek o wypłatę płatności ONW (W-2/01) - otwórz
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

  • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo
  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

 • oświadczenie spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na wypłatę płatności (O-22/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, do których została przyznana płatność ONW, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów.


Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - następstwo prawne:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego (W-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-18/01) - otwórz
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.


Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej:

 • Oświadczenie rolnika o przeprowadzeniu modernizacji gruntów rolnych (O-27/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika o wykonaniu prawa pierwokupu (O-28/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika o wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy dzierżawy (O-29/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika o scaleniu/podziale gruntów rolnych (O-30/01) - otwórz
 • Inne dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania i będących wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.

Inne dokumenty:

 • Żądanie doręczenia decyzji (P-42/01) - otwórz
 • Wniosek o udostępnienie decyzji (W-5/01) - otwórz