Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej:

 • Oświadczenie o uprawie zbóż (O-1/01) - otwórz
 • Oświadczenie o elementach krajobrazu podlegających zachowaniu (O-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie współposiadacza działek rolnych o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność (O-6/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórz
 • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa rolnego (O-32/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
  • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym
 • umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi:

 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórz
 • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa rolnego (O-32/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
  • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do skrobi przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym
 • umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności (O-7/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą (O-11/01) otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo

  • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji

 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

  • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
  • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmieli niezwiązanej z produkcją przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,

 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórz
 • Dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy (O-9/01) - otwórz
 • Umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;
 • Kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów):

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności (O-7/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności do pomidorów (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą (O-11/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo

  • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji

 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

  • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
  • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności do pomidorów przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka

 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy (O-9/01) - otwórz
 • umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopia takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności (O-7/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności do pomidorów (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą (O-11/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo

  • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji

 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

  • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
  • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności do pomidorów przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka

 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy (O-9/01) - otwórz
 • umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopia takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

 
Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności cukrowej:

 • Kopię umowy dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, potwierdzoną przez producenta cukru lub oryginał takiej umowy (jeżeli rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności cukrowej do ilości buraków cukrowych objętych taką umową)
 • umowy lub kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do zawartej umowy na rok 2006/2007, potwierdzone przez producenta cukru, w przypadku, gdy rolnik, który zawarł z producentem cukru umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do umowy na rok gospodarczy 2006/2007, na podstawie przydzielonej producentowi cukru dodatkowej kwoty cukru i nie ubiegał się o płatność cukrową w 2011 roku do ilości buraków objętych tymi umowami lub aneksami
 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności (O-7/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą (O-11/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo

  • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji

 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

  • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
  • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności cukrowej przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka

 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórz
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy (O-9/01) - otwórz
 • umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do krów i owiec:

 • Informację o numerach identyfikacyjnych krów, do których rolnik ubiega się o płatność do krów i owiec (O-15/01) - otwórz
 • informację o numerach identyfikacyjnych owiec, do których rolnik ubiega się o płatność do krów i owiec (O-16/01) - otwórz
 • Oświadczenie współposiadacza krów lub owiec (O-17/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do tytoniu:

 • Oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji (O-31/01) - otwórz
 • Oświadczenie o zawarciu umowy przez małżonka (O-34/01) - otwórz
 • Kopia umowy na uprawę tytoniu

Inne dokumenty:

 • Wykaz rolników będących członkami grupy producentów tytoniu, w imieniu których grupa podpisała umowę na uprawę tytoniu (przykładowy wzór)
 • Wykaz działek ewidencyjnych na których prowadzona jest uprawa tytoniu (przykładowy wzór)
 • Wzór żądania doręczenia decyzji (P-42/01) - otwórz
 • Wzór wniosku o udostępnienie decyzji (W-5/01) - otwórz
 • Oświadczenie świadka potwierdzającego wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (O-21/01) - otwórz
 • Oświadczenie o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu padnięcia zwierzęcia (O-24/01) - otwórz