Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich

 • Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego (O-2/01) - otwórz
 • Oświadczenie o występowaniu na łące lub pastwisku siedliska przyrodniczego, siedliska gatunku ptaków, siedliska gatunku zwierząt (O-4/01) - otwórz

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - przekazanie gospodarstwa:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekzania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz

 • umowa/kopia umowy sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, potwierdzająca przekazanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji

 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów

 • oświadczenie rolnika/małżonka, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy (O-9/01) - otwórz

 • kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty/emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników (rolnika przekazującego) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał tę decyzję albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia

 • oświadczenie współposiadaczy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01) - otwórzWykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - nabycie gospodarstwa:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz

 • umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne albo kopia takiej umowy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji

 • oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub do skrobi nabywcy (O-32/01) - otwórz

 • oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności (O-7/01) - otwórz

 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów,

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo

  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

 • oświadczenie spadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności (O-10/01) - otwórz
 • oświadczenie współspadkobiercy (O-22) - otwórz
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności:

 • wniosek o wypłatę płatności w przypadku śmierci rolnika (W-2/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

  • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo
  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

 • oświadczenie spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę płatności (O-33/01) - otwórz

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - następstwo prawne:

 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji;
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru
 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01)wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz