Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2011 roku

1. JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA
Rodzaj załącznikaSymbol dokumentuKiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument:
Materiał graficznyDokument dołączony do wniosku spersonalizowanegoRolnik ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w 2010 roku.
Oświadczenie o uprawie zbóż

O-1/01

Rolnik, który w roku poprzednim nie składał wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej
i prowadzi uprawę zbóż (pszenica, jęczmień, owies, żyto).

Oświadczenie o elementach krajobrazu podlegających zachowaniu

O-3/01

Rolnik, który w roku poprzednim nie składał wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej
i w obrębie działki rolnej występują:

 • drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664),
 •  rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
 • oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność

O-6/01

Rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności działki rolne będące przedmiotem współposiadania w dniu 31 maja 2011 r.
2. UZUPEŁNIAJĄCE KRAJOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
Uzupełniająca płatność podstawowa
Oświadczenie o przeznaczeniu traw uprawianych na trwałych użytkach zielonych na susz paszowy

O-4/01

Rolnik ubiega się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy.
Oświadczenie o objęciu oceną polową roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany

O-5/01

Rolnik ubiega się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany.
Płatność zwierzęca
1. Rolnik lub jego małżonek był posiadaczem zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i za rok 2006 przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.
Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

O-12/01

Jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez rolnika lub jego małżonka do rejestru koniowatych

Z-1/01

Jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych w 2006 roku

P-1/01

Rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, zgłoszonej przez małżonka rolnika

P-3/01

Zawiera oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której przyznano płatność uzupełniającą w roku 2006, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był małżonek rolnika

P-4/01

W przypadku, gdy małżonek nie żyje, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, do wniosku dołącza się:

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

 

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

P-2/01 

-

2. Rolnik nie był posiadaczem zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i za rok 2006 przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw, przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

O-12/01

Jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika.

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez rolnika lub jego małżonka do rejestru koniowatych

Z-1/01

Jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

O-12/01

Jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka, wówczas rolnik do wniosku dołącza także każdego roku oświadczenie małżonka

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był małżonek rolnika

P-4/01

Rolnik dołącza do wniosku, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, w przypadku, gdy małżonek nie żyje

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

 

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

P-2/01 

-

3. Rolnik, który po raz pierwszy w roku 2007 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i otrzymał płatność zwierzęcą, a jednocześnie nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2010
Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez rolnika lub jego małżonka do rejestru koniowatych

Z-1/01

Jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej.

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

O-12/01

Jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika lub jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był małżonek rolnika

P-4/01

Rolnik dołącza do wniosku, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, w przypadku, gdy małżonek nie żyje

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.

P-2/01 

-

4. Rolnik, który po raz pierwszy w roku 2008 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i otrzymał płatność zwierzęcą, a jednocześnie nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2010
Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez rolnika lub jego małżonka do rejestru koniowatych

Z-1/01

Jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej.

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

O-12/01

Jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika lub jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był małżonek rolnika

P-4/01

Rolnik dołącza do wniosku, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, w przypadku, gdy małżonek nie żyje

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

P-2/01 

-

5. Rolnik, który po raz pierwszy w roku 2009 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i otrzymał płatność zwierzęcą, a jednocześnie nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2010

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez jego małżonka do rejestru koniowatych

Z-1/01

Jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej.

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

O-12/01

Jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika lub jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był małżonek rolnika

P-4/01

Rolnik dołącza do wniosku, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, w przypadku, gdy małżonek nie żyje

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

P-2/01 

-

6. Rolnik nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2011 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. lub 2008 r. lub 2009 r. lub 2010 r.
 • Umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały nabyte lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów
  oraz
--

Oświadczenie o nabyciu własności wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

O-13/01

-

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą

O-14/01

Jeżeli nabyte na własność grunty rolne są przedmiotem współwłasności

Oświadczenie o nabyciu własności wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

O-13/01

W przypadku nabycia własności wszystkich gruntów rolnych w wyniku dziedziczenia:

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

O-14/01

Jeżeli nabyte na własność w wyniku dziedziczenia grunty rolne są przedmiotem współwłasności

7. Rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej w 2011 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. albo w 2008 r. albo w 2009 r. albo w 2010 r.
 • Umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały nabyte lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów
--

Oświadczenie o nabyciu własności wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

O-13/01

W przypadku przeniesienia własności wszystkich gruntów rolnych na rolnika wnioskującego o płatność zwierzęcą:

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka  albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

O-14/01

Jeżeli nabyte na własność grunty rolne są przedmiotem współwłasności

Jeżeli nabycie własności wszystkich gruntów rolnych nastąpiło w wyniku dziedziczenia:

Oświadczenie o nabyciu własności wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

O-13/01

-
Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą

O-14/01

-
8. Rolnik, który ubiega się o płatność zwierzęcą i pozostaje w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą
Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

-

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana
z produkcją)

Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności

O-7/01

 

O-8/01

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją jest małżonkiem rolnika, któremu w 2006 roku przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu.

Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą 

lub

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

oraz

Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo uprawnionego pracownika Agencji albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

O-11/01

 

O-10/01

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok została przyznana spadkodawcy rolnika wnioskującego o płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją.

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok została przyznana spadkodawcy małżonka rolnika wnioskującego o płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Z postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że uprawniony do spadku jest:

 • rolnik i inni spadkobiercy,
 • małżonek
 • małżonek i inni spadkobiercy.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

W wyniku działu spadku, uprawnienie do otrzymania płatności do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o płatność do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją.

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy

O-9/01

Rolnik wnioskuje o przyznanie płatności do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i objął w posiadanie gospodarstwo rolnika, któremu została przyznana w 2006 roku płatności uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu i który przekazał gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

oraz

 • Umowa na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

 

O-9/01

 

O-10/01

 

 

Przejmującym gospodarstwo rolnika, któremu została przyznana w 2006 roku płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu i który przekazał gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Rolnik jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego rolnika, któremu została przyznana w 2006 roku płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu i który przekazał gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Małżonek jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego rolnika, któremu została przyznana w 2006 roku płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu i który przekazał gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.
3. PŁATNOŚĆ CUKROWA
Kopia umowy dostawy buraków cukrowych zawarta z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007 lub oryginał takiej umowy i jeżeli posiada-

Rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności cukrowej.

Kopia umowy dostawy buraków cukrowych zawartej z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007 przez małżonka-

Rolnik ubiega się o przyznanie płatności cukrowej i dołącza do wniosku umowę dostawy buraków cukrowych, której stroną jest małżonek rolnika, wnioskującego o płatność cukrową.

Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności

O-7/01

 


O-8/01

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej dołączył do wniosku umowę dostawy buraków cukrowych zawarta przez małżonka rolnika.

Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą

lub

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

oraz

Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

albo

w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

albo

 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo uprawnionego pracownika Agencji.

albo

 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

O-11/01O-10/01

Umowa dostawy buraków cukrowych została zawarta przez spadkodawcę rolnika wnioskującego o płatność cukrową.

Umowa dostawy buraków cukrowych została zawarta przez spadkodawcę małżonka rolnika wnioskującego o płatność cukrową.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Z postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że uprawniony do spadku jest:

 • rolnik i inni spadkobiercy,
 • małżonek
 • małżonek i inni spadkobiercy.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

W wyniku działu spadku, uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o płatność cukrową.

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy

O-9/01

Rolnik wnioskuje o przyznanie płatności cukrowej i objął w posiadanie gospodarstwo rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 i który przekazał gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

oraz

 • Umowa na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

O-9/01

O-10/01

Przejmującym gospodarstwo rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007i który przekazał gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności cukrowej.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Rolnik jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 i który przekazał gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Małżonek jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 i który przekazał gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.
4. ODDZIELNA PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU OWOCÓW I WARZYW (PŁATNOŚĆ DO POMIDORÓW)

Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności

O-7/01


O-8/01

Pomidory zostały dostarczone do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw przez małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do pomidorów.

Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą

lub

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

oraz

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  albo
  w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • Kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo uprawnionego pracownika Agencji.
  albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

O-11/01

 

O-10/01

Pomidory zostały dostarczone do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw przez spadkodawcę rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów.

Pomidory zostały dostarczone do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw przez spadkodawcę małżonka rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Z postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że uprawniony do spadku jest:

 • rolnik i inni spadkobiercy,
 • małżonek
 • małżonek i inni spadkobiercy.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

W wyniku działu spadku, uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów.

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy

O-9/01

Rolnik wnioskuje o przyznanie płatności do pomidorów i objął w posiadanie gospodarstwo rolnika, który dostarczył pomidory do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw i który przekazał gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

oraz

 • Umowa na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

O-9/01

O-10/01

Przejmującym gospodarstwo rolnika, który dostarczył pomidory do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw i który przekazał gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do pomidorów.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Rolnik jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego rolnika, który dostarczył pomidory do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw i który przekazał gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności

O-10/01

Małżonek jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego rolnika, który dostarczył pomidory do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw i który przekazał gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.
5. PRZEJŚCIOWE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OWOCÓW MIĘKKICH - Dokumenty należy złożyć do dnia 1 sierpnia 2011 roku
Umowa o przetwórstwo owoców miękkich-Rolnik lub reprezentująca rolnika wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw/uznana organizacja producentów owoców i warzyw, lub reprezentujący rolnika zatwierdzony skupujący zawarł umowę przetwarzania z zatwierdzonym przetwórcą.
Zobowiązanie do realizacji dostawy owoców miękkich-Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw przetwarza maliny lub truskawki we własnym zakładzie przetwórczym.
6. Płatność do krów i owiec

Informacja o numerach identyfikacyjnych krów

O-15/01

Rolnik ubiega się o przyznanie płatności do krów (wsparcie specjalne).

Informacja o numerach identyfikacyjnych owiecO-16/01Rolnik ubiega się o przyznanie płatności do owiec (wsparcie specjalne).
Oświadczenie współposiadacza krów lub owiecO-17/01Rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności do krów i owiec zwierzęta będące przedmiotem współposiadania w dniu 31 maja 2011 r.