Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2011

Płatność rolnośrodowiskowa na 2011 rok

Rodzaj załącznika

Kiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument:

Oświadczenie rolnika, że uprawiane przez niego drzewa i winorośl nie są uprawiane na gruntach, na których istniejący system melioracji nie jest dostosowany do tego typu upraw (w przypadku uprawy drzew lub winorośli)

W pierwszym roku realizacji pakietu oraz w kolejnych latach w przypadku zmiany zobowiązania skutkującej rozpoczęciem uprawy drzew i winorośli

Pakiet 2.

Rolnictwo ekologiczne

Wariant 2.9, 2.10, 2.11, 2.12

Dokument poświadczający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych wpisanych do krajowego rejestru

W  I, IV roku uczestnictwa

Pakiet 6.

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Wariant 6.1 (nie dotyczy roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia)

Umowa z jednostką badawczo - rozwojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych na rozmnażanie nasion

Tylko dla wariantu produkcja nasienna na zlecenie banku genów:

w pierwszym roku realizacji wariantu (jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego umowa ta została zmieniona, to rolnik zobowiązany jest złożyć kopię umowy zmieniającej tę umowę

Pakiet 6.

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Wariant 6.3

Dokument wydany przez jednostkę badawczo - rozwojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych, potwierdzający spełnienie wymaganej jakości nasion za rok poprzedni;

Od drugiego roku realizacji
Pakiet 6. tego wariantu

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Wariant 6.3

Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - informację o wynikach badań lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej

Tylko dla wariantu produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

od drugiego roku realizacji tego wariantu

Wariant 6.2

Kkopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) Wykaz loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy

2) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego (RP)

3) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czarno-białego (ZB)

4) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwono-białego (ZR)

5) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego (BG)

6) Wykaz klaczy zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych

7) Wykaz owiec matek zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych owiec rasy

Pakiet 7.

W pierwszym roku realizacji pakietu:

- rolnika,

- podmiotu prowadzącego

księgi hodowlane - w przypadku klaczy, matek owiec, loch

-podmiotu upoważnionego do   realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy loch i matek owiec

wykazy, które obowiązywały w roku 2010, ale wszystkie wykazy powinny być opatrzone pieczęcią zatwierdzającą liczbę zwierząt do programu na dzień 1 marca)

od drugiego roku -

-  rolnika,

- podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, matek owiec, loch

- podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy loch i matek owiec

Zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt (za rok 2010) wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej za rok poprzedzający składanie wniosku wraz z kopią wykazu tych zwierząt, potwierdzonym przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, a w przypadku świń - przez prowadzącego księgi hodowlane świń

Tylko w roku 2011 dla rolników kontynuujących realizację pakietu 7 w 2010 roku