Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie pomocy finansowej ONW na rok 2011

Rodzaj załącznika

Symbol dokumentu

Kiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku śmierci rolnika

W-3/01

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW.

Oświadczenie spadkobiercy przejmującego posiadanie gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW

O-19/01

Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ONW w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2011 r. nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW

O-18/01

Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2011 r. nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Wniosek o wypłatę na rok 2010 pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

W-2/01

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia doręczenia decyzji do dnia realizacji płatności nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia doręczenia decyzji do dnia realizacji płatności nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika.

Oświadczenie następcy prawnego przejmującego posiadania gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW

O-26/01

Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW w przypadku, gdy nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika.

Oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych

O-20/01

Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zrealizował działania naprawcze w zakresie niespełniania norm i wymogów w zakresie drobnej niezgodności wskazane w raporcie z czynności  kontrolnych

Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego

O-2/01

Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zamierza w 4 lub 5 roku uprawiać ten sam gatunek zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies) na tej samej powierzchni działki ewidencyjnej.

Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika w miejsce spadkodawcy

O-22/01

Oświadczenie składane w Biurze Powiatowym w przypadku gdy z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca

Oświadczenie rolnika o przeprowadzeniu modernizacji gruntów rolnych

O-27/01

Oświadczenie składane w przypadku, gdy przeprowadzona została modernizacja gruntów rolnych położonych na obszarach ONW, w wyniku której zmniejszyła się całkowita powierzchnia działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW objętych zobowiązaniem ONW

Oświadczenie rolnika o wykonaniu prawa pierwokupu

O-28/01

Oświadczenie składane w przypadku, gdy grunty rolne położone na obszarach ONW objęte zobowiązaniem ONW zostały wykupione zgodnie z prawem pierwokupu

Oświadczenie rolnika o wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy dzierżawy

O-29/01

Oświadczenie składane w przypadku rozwiązania przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych na obszarach ONW objętych zobowiązaniem ONW

Oświadczenie rolnika o scaleniu/podziale gruntów rolnych

O-30/01

Oświadczenie składane w przypadku, gdy podział lub scalenie działki ewidencyjnej położonej na obszarze ONW objętej zobowiązaniem ONW, na skutek działań organów państwa (niezależne od rolnika) powodujące zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych położonych na obszarach ONW