Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie pomocy finansowej ONW na rok 2010

Rodzaj załącznikaSymbol dokumentuKiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument
- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku śmierci rolnikaW_3/01Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW.
- Oświadczenie spadkobiercy przejmującego posiadanie gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW(O-19/01)Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ONW w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW
- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowaniaW_3/01Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2010 r. nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
- Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW(O-18/01)Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2010 r. nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
- Wniosek o wypłatę na rok 2010 pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowaniaW_2/01Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia doręczenia decyzji do dnia realizacji płatności nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW.
- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01)Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika.
- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01)Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia doręczenia decyzji do dnia realizacji płatności nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika.
- Oświadczenie następcy prawnego przejmującego posiadania gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW (O-26/01)Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW w przypadku, gdy nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika.
- Oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych(O-20/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zrealizował działania naprawcze w zakresie niespełniania norm i wymogów w zakresie drobnej niezgodności wskazane w raporcie z czynności  kontrolnych
- Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego(O-2/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zamierza w 4 lub 5 roku uprawiać ten sam gatunek zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies) na tej samej powierzchni działki ewidencyjnej.

- Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika w miejsce spadkodawcy

(O-22/01)Oświadczenie składane w Biurze Powiatowym w przypadku gdy z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca
- Oświadczenie rolnika o przeprowadzeniu modernizacji gruntów rolnych (O-27/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy przeprowadzona została modernizacja gruntów rolnych położonych na obszarach ONW, w wyniku której zmniejszyła się całkowita powierzchnia działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW objętych zobowiązaniem ONW
- Oświadczenie rolnika o wykonaniu prawa pierwokupu (O-28/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy grunty rolne położone na obszarach ONW objęte zobowiązaniem ONW zostały wykupione zgodnie z prawem pierwokupu
- Oświadczenie rolnika o wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy dzierżawy (O-29/01)Oświadczenie składane w przypadku rozwiązania przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych na obszarach ONW objętych zobowiązaniem ONW
- Oświadczenie rolnika o scaleniu/podziale gruntów rolnych (O-30/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy podział lub scalenie działki ewidencyjnej położonej na obszarze ONW objętej zobowiązaniem ONW, na skutek działań organów państwa (niezależne od rolnika) powodujące zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych położonych na obszarach ONW