Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010

Rodzaj załącznikaSymbol dokumentuKiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument
- Wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w przypadku śmierci rolnikaW_3/01Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- Wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w przypadku przekazania gospodarstwaW_3/01Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2010 r. nastąpiło przekazanie posiadania gospodarstwa
- Wniosek o wypłatę na rok 2010 płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniegoW_2/01Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia doręczenia decyzji do dnia realizacji płatności nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- Oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych(O-20/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zrealizował działania naprawcze w zakresie niespełniania norm i wymogów w zakresie drobnej niezgodności wskazane w raporcie z czynności  kontrolnych
- Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego(O-2/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zamierza w 4 lub 5 roku uprawiać ten sam gatunek zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies) na tej samej powierzchni działki ewidencyjnej.
- Wniosek na rok .... o udzielenie zgody na zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych(W-4/01)Wniosek składany w przypadku, gdy rolnik zamierza przekształcić trwałe użytki zielone na inny sposób użytkowania
- Oświadczenie świadka potwierdzającego wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności(O-21/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy wystąpiły nadzwyczajne okoliczności w gospodarstwie rolnika ubiegającego się o płatności

- Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika w miejsce spadkodawcy

(O-22/01)

Oświadczenie składane w Biurze Powiatowym w przypadku gdy z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca

- Oświadczenie o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu tego faktu zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt(O-24/01)Oświadczenie składane w przypadku, gdy zwierzę padło w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności
- Oświadczenie rolnika o wystąpieniu  powodzi w roku 2010(O-25/01)Oświadczenie składane przez rolnika w roku 2010 w związku z wystąpieniem powodzi
- Oświadczenie świadka o wystąpieniu powodzi w 2010 r.(O-26/01)Oświadczenie składane przez rolnika w związku z wystąpieniem powodzi w 2010 r.