Kiedy muszę zamieścić tablice informacyjną?

Obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, dotyczy operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 EURO). (czytaj dalej)
Tablica powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji  w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:
a) do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
b) w dniu złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, i jej eksponowania przez okres 5 lat licząc od dnia przyznania pomocy;

Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).

Pokaż wzór