Czy okres przebywania przedsiębiorcy na urlopie macierzyńskim jest wliczany do stanu zatrudnienia (w przypadku etatu "samozatrudnienia")?

Przebywanie osoby wykonującej działalność gospodarczą na zasiłku macierzyńskim, nie oznacza zakończenia wykonywania działalności gospodarczej ani zawieszenia jej wykonywania. Stanowisko przedsiębiorcy i stanowisko pracownika, chociażby z powodu zakresu obowiązków ciążących na nich, należy potraktować w tym przypadku odmiennie. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma określony konkretny rodzaj obowiązków, które powinien wykonywać oraz wymiar czasu pracy. Przejście pracownika na zasiłek macierzyński wyłącza go z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy (i z tego powodu nie jest do poziomu zatrudnienia wliczany). Nie można tego powiedzieć o przedsiębiorcy. Przebywanie na zasiłku macierzyńskim nie powoduje, że przedsiębiorca zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), lecz może ograniczyć jedynie jej wykonywanie, o ile nie zatrudnia pracowników. W związku z tym, etat osoby „samozatrudnionej” przebywającej na zasiłku macierzyńskim należy wliczać przy obliczaniu stanu zatrudnienia.