Czy można wystąpić o zmniejszenie liczby planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy?

Umowy przyznania pomocy zawarte do dnia 19.11.2010 r. zawierają postanowienia o zakazie zmiany umowy w zakresie planowanej do utworzenia liczby miejsc pracy, a zatem niedopuszczalne jest zawarcie aneksu zmieniającego zobowiązania beneficjenta w tym zakresie. Dopiero beneficjenci, którzy zawarli umowę po 19.11.2010 r. mogą wystąpić o zmianę zobowiązań w tym zakresie. Co do zasady, w sytuacji kiedy beneficjent stwierdza, że nie jest w stanie osiągnąć określonego umową poziomu zatrudnienia (rozumianego jako suma momentu bazowego oraz liczby nowych miejsc pracy), powinien wystąpić o aneks do umowy w zakresie postanowień dotyczących zatrudnienia Należy jednak pamiętać, iż zmniejszenie liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy powiązane jest z kwotą dofinansowania, a zatem zawarcie aneksu w tym zakresie w większości przypadków spowoduje obniżenie kwoty dotacji.

Nie wystąpienie z wnioskiem o aneks w tym zakresie przy jednoczesnym utworzeniu mniejszej liczby miejsc pracy niż wymagana umową, skutkowało będzie redukcją całości lub części pomocy.