Czy do obliczania poziomu zatrudnienia wlicza się osoby w okresie usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Przerwy wynikające z usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie powinny skutkować nieuwzględnianiem okresu tej nieobecności przy obliczaniu stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Pracownicy z usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną nieobecnością wykazywani są w imiennych miesięcznych raportach (ZUS RSA) ze wskazaniem kodu świadczenia/przerwy.

Niemniej jednak w przypadku stwierdzenia długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika, Agencja może zakwestionować wliczenie do stanu zatrudnienia okresu nieobecności pracownika ze względu na przesłanki świadczące o celowym działaniu beneficjenta zmierzającym do obejścia przepisów w tym zakresie.

Przykład: fragment imiennego raportu ZUS RSA