Czy beneficjent może zawiesić działalność gospodarczą po zawarciu umowy przyznania pomocy?

Zgodnie z umową przyznania pomocy beneficjenci są zobowiązani do wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji powyższego, zarówno podmiot rozwijający działalność gospodarczą, jak i podmiot podejmujący działalność gospodarczą, który dokonał już rejestracji  działalności - nie może zawieszać wykonywania działalności gospodarczej w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu upływu okresu trwania zobowiązania umownego dotyczącego jej wykonywania (czyli 5 lat od daty określonej w § 5 umowy). Naruszenie tego zobowiązania umowy skutkować będzie wypowiedzeniem zawartej umowy przyznania pomocy oraz brakiem wpłaty lub windykacją wypłaconych środków.

Wyjątkiem od powyższej reguły są wyłącznie działalności o charakterze sezonowym, przy założeniu, iż beneficjent informował Agencję na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy o takim sposobie funkcjonowania jego przedsiębiorstwa (np. w Ekonomicznym Planie Operacji).

Przykład: fragment wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej