Czy istnieje możliwość zmiany rodzaju działalności wspieranej po zawarciu umowy?

Zgodnie z umową przyznania pomocy, beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji służącej osiągnięciu celu określonego przez beneficjenta. Beneficjent przystępując do Programu kierował się chęcią zrealizowania konkretnej inwestycji służącej wsparciu rodzaju działalności (określonego kodem PKD) i to podjęcie/rozwój tej działalności był jego celem. W zakresie tej działalności, została przeprowadzona ocena inwestycji i zaakceptowano projekt do realizacji.

W związku z powyższym, co do zasady, nie ma możliwości zmiany rodzaju działalności wspieranej (tj. zmiany kodu PKD) po zawarciu umowy przyznania pomocy, gdyż prowadziłoby to do zmiany celu, a jednocześnie naruszałoby przepisy unijne mówiące braku możliwości dokonania istotnej modyfikacji operacji.

Dokonanie takiej zmiany bez uzyskania zgody Agencji, skutkowało będzie odmową wypłaty środków lub windykacją wypłaconej dotacji.

Wyjątek: jedynie w przypadku zaistnienia w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy wyjątkowych okoliczności, beneficjent może wystąpić do Agencji o wyrażenie zgody na zmianę zobowiązań w zakresie rodzaju wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Decyzja taka jest podejmowana w oparciu o indywidualną ocenę występujących w danym przypadku okoliczności, z zastrzeżeniem, że cel operacji nie może ulec zmianie. Każdorazowe podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na akceptację proponowanych przez Beneficjenta zmian w umowie przyznania pomocy, wiązało się będzie z oceną, czy nie wpłyną one na zmianę celu operacji.