Kiedy należy dostarczyć ubezpieczenie inwestycji od zdarzenia które spowodowało szkodę?

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zrealizowanego przedsięwzięcia należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność dla etapu który obejmował zadanie, w stosunku do którego istnieje obowiązek objęcia ubezpieczeniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy rolnik, który podpisze z ARiMR umowę przyznania pomocy z tego działania, jest zobowiązany do ubezpieczenia zrealizowanej inwestycji.

W zależności od rodzaju operacji obowiązek ubezpieczenia, wynikający z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", należy odczytywać w następujący sposób:

  • w odniesieniu do operacji obejmujących zakup i posadzenie materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu lub plantacji wieloletniej, beneficjent działania 126, musi ubezpieczyć cały obszar sadu, bądź plantacji wieloletniej, będący przedmiotem zrealizowanej inwestycji.
  • na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich inwentarz żywy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, w związku z tym obowiązek ubezpieczenia, nie odnosi się do operacji polegających na zakupie zwierząt gospodarskich.
  • w odniesieniu do budynków rolniczych, zbudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych beneficjent działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", który zrealizował inwestycję budowlaną, zobowiązany jest do ubezpieczenia takiej inwestycji.
  • w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych beneficjenci działania 126 nabywający tego rodzaju sprzęt nie są zobowiązani umową przyznania pomocy zawieraną z ARiMR do ubezpieczenia tego mienia.