Formularz Wniosku o płatność obowiązujący od dnia 15.09.2010 r. do dnia 1.01.2011 r.

wersja Adobe Reader (.pdf) 

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Narzędzia pomocnicze służące do wypełnienia obowiązku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego. Poniższe dokumenty, zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. 2010 r. Nr 129 poz. 867), muszą być złożone wraz z wnioskiem o płatność przez Beneficjentów, którzy wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach ww. działania, złożyli nie wcześniej niż w dniu 24.08.2010 r.

 

  • wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego 

          wersja Adobe Reader (.pdf) 

          wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

  • formularz zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących operacji - stanowi cześć formularza wniosku o płatność w wersji PROW 2007-2013/10/01 obowiązującego od dnia 15.09.2010 r.