Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r. w wersji PROW_311/10/02  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r. w wersji PROW_311/10/02

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013:

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk "włącz makra".

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...):

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW na lata 2007-2013 dla wersji PROW_311/10/02 wniosku:

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje).

Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".

Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności nierolniczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", obejmuje kody PKD z 2007 r.

4. Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Dodatkowo przypominamy, iż realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie przypominamy, iż koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.

4a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji:

5. Narzędzia pomocnicze

Wzór zapytania ofertowego

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

7. Akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.07.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

8. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.