Dokumenty aplikacyjne obowiązujące w poprzednich naborach

Uwaga! Zniszczone przez powódź gospodarstwa odbudowane ze środków PROW 2007 - 2013 muszą być ubezpieczone

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez powódź i na odbudowę swoich zniszczonych gospodarstw otrzymali pomoc finansową z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych PROW 2007-2013, muszą ubezpieczyć zrealizowane w ten sposób inwestycje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy rolnik, który podpisał z ARiMR umowę o przyznanie pomocy z tego działania, jest zobowiązany do ubezpieczenia inwestycji zrealizowanej w ramach otrzymanego wsparcia. Ubezpieczenie to musi obejmować ochronę zrealizowanego przedsięwzięcia przed powodzią lub obsunięciami ziemi przez pięć lat liczonych od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

W zależności od rodzaju operacji obowiązek ubezpieczenia wynikający z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych należy odczytywać w następujący sposób:

 • w odniesieniu do operacji obejmujących zakup i posadzenie materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu lub plantacji wieloletniej, beneficjent działania 126, który pobierał płatności bezpośrednie, musi ubezpieczyć cały obszar sadu czy plantacji wieloletniej będący przedmiotem zrealizowanej inwestycji. Wśród ryzyk związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem wymienione przepisy nie wskazują obsunięcia się ziemi, dlatego też beneficjenci działania 126 zobowiązani są zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego od ryzyka powodzi;
 • na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich inwentarz żywy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. W związku z tym obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MRiRW dotyczącego działania 126, nie dotyczy operacji polegających na zakupie zwierząt gospodarskich;
 • w odniesieniu do budynków rolniczych, zbudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych w wyniku zrealizowanej przez rolnika inwestycji sfinansowanej z działania 126, na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W związku z tym beneficjent działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, który zrealizował inwestycję budowlaną, zobowiązany jest wypełnić warunki umowy zawartej z ARiMR w zakresie ubezpieczenia takiej inwestycji;
 • w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych beneficjenci działania 126 nabywający tego rodzaju sprzęt nie są zobowiązani umową przyznania pomocy zawieraną z ARiMR do ubezpieczenia tego mienia, gdyż na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązkowym ubezpieczeniem w zakresie szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu objęte są jedynie pojazdy mechaniczne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a ubezpieczenie to nie stanowi ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Beneficjenci działania 126, którzy zrealizowali inwestycje dotyczące zakupu i posadzenia materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu/plantacji wieloletniej, zobowiązani są do jego/jej corocznego ubezpieczenia w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy i przedstawiania do wglądu ARiMR dowodów tego ubezpieczenia. W tym celu rolnicy mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia upraw:

1. z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z MRiRW umowę w sprawie dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Umowy w sprawie dopłat z tytułu zawarcia w 2013 r. umów ubezpieczenia MRiRW zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń, tj: z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,

2. z innym zakładem, wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym zakresie.

Istnieje jednak możliwość odstąpienia od wymogu przedkładania przez Beneficjentów działania 126 polis ubezpieczenia odtwarzanych upraw (tj. sadów i plantacji wieloletnich) w danym roku w sytuacji przedstawienia przez rolnika pisemnej odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez co najmniej dwa z ww. zakładów ubezpieczeń, które zawarły z MRiRW umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania takich warunków ubezpieczenia (stawka taryfowa przekraczająca 6% sumy ubezpieczenia), które nie pozwalają na skorzystanie przez rolnika z dopłat do składek z budżetu państwa.

W sytuacji, gdy w danym roku, z powodu zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia inwestycji współfinansowanej z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", nie zwalnia go to z konieczności dopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w następnych latach ww. 5-letniego okresu, chyba, że zaistnieją ponownie okoliczności dające podstawę do zwolnienia z wypełnienia tego obowiązku.

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 2 lutego do dnia 15 marca 2011 r., można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".  Był to trzeci nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia.  Pierwszy nabór wniosków przeprowadzony został od 30 września do 12 listopada 2010 r., drugi zaś od 30 listopada do 30 grudnia 2010 r.

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące w tym naborze są takie same jak te przygotowane dla wcześniejszych naborów wniosków .

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 169, poz. 1141).

Wnioskodawca mógł złożyć wniosek osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura powiatowego, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego (o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla pocztowego). Wnioski o przyznanie pomocy, złożone za pośrednictwem BP ARiMR, zostaną niezwłocznie przekazane do właściwego OR ARiMR.

Kolejność przysługiwania pomocy w odniesieniu do wniosków złożonych na przywrócenie potencjału gospodarstw rolnych w ramach ww. naboru, zostanie ustalona według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku do ww. rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów.

Kolejność, o której mowa wyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.
Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie wskazanym powyżej oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się poniżej) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1) Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

2) Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. (Dz. U. z Nr 169 poz. 1141), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;

3) Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;

4) Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną).

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych":

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" 

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych": 

1) Plan Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie dla działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

2) Oświadczenie Wnioskodawcy, że posiadane przez niego gospodarstwo nie jest przedmiotem współposiadania.

3) Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez innego współposiadacza.

4) Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty, nasadzenia, infrastruktura).

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o odszkodowaniach  z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, lub stad podstawowych zwierząt gospodarskich, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi lub obsunięcia się ziemi (..).

6) Wzór gwarancji

3. Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"  objętego PROW 2007-2013.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zmieniona została Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" w ramach PROW 2007-2013.
Wprowadzone zmiany dotyczą części "Informacja o załącznikach" i dotyczą następujących zagadnień:

 • pkt 11 (str. 30) - doprecyzowano sposób postępowania Agencji w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca nie uzyskał od ubezpieczyciela informacji o wysokości przewidzianego do wypłaty odszkodowania;
 • pkt  14 (str. 32) - określono, iż istnieje możliwość składania ofert na zakup lub wykonanie zadania otrzymanych w formie elektronicznej oraz w formie faksu. Doprecyzowano również, iż w przypadku przedstawiania kopii oferty nie istnieje obowiązek potwierdzania oferty za zgodność z oryginałem;

Wprowadzono również zmianę dotyczącą części IV Finansowanie realizacji operacji, punkt 26 (str. 20). W punkcie tym dodano informację o możliwości przyznania i wypłaty zaliczki, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (opublikowanej w dniu 14 grudnia 2010 r. w Dz.U. Nr 236, poz. 1552).

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.), zmieniono także informację (str. nr 20, pkt 26) o możliwości uzyskania zaliczki na realizację operacji w wysokości do 50% kwoty pomocy.

4. Narzędzia pomocnicze

1) Wzór zapytania ofertowego

2) Ekspertyza pt. "Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013", wydanej w lutym 2007 r.

3) Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, stanowi uzupełnienie Ekspertyzy pt. "Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013", wydanej w lutym 2007 r.

Wymienione powyżej Ekspertyzy zawierają szereg wskaźników dotyczących racjonalnego wyposażenia gospodarstw rolnych dla szerokiej grupy maszyn i urządzeń, obejmując także wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Zawierają także szczegółową metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. Wskaźniki racjonalnego wykorzystania maszyn, względnie wskaźniki racjonalnego wyposażenia gospodarstwa w maszyny, opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Obie ww. Ekspertyzy mogą być pomocne dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013, zamierzających realizować w swoich gospodarstwach rolnych, dotkniętych w 2010 r. klęską powodzi lub obsunięcia się ziemi, operacje o charakterze inwestycyjnym.
Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Oddziałach Regionalnych ARiMR, które rozpatrywały będą wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach ww. działania 126, będą w trakcie ich oceny ekonomiczno-technicznej bazować na wskaźnikach i normatywach zawartych w obu ww. Ekspertyzach.

5. Wzór formularza umowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - wzór obowiązujący od dnia 10 marca 2013 r.:

 1. Formularz umowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - otwórz;
 2. załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji -  otwórz;
 3. załacznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność -  otwórz;
 4. załacznik Nr 3  - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością -  otwórz.

Wcześniej obowiązujace formularze:

Umowa przyznania pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - wzór obowiązujący do dnia 22 października 2011 r.

Umowa przyznania pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - wzór obowiązujący od dnia 23 października 2011 r.

6. Akty prawne:

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 902) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141).

7. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR 
 

Publikacje