Wniosek o płatność płaszczowy - obowiązujący od 29 października 2019 r. do 9 kwietnia 2020 r.

Formularz wniosku o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Tabela pomocnicza (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórz

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórz

W związku z wprowadzeniem zmienionego formularza wniosku o płatność, dotychczasowy załącznik "Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych" przestał obowiązywać. Zatem w stosunku do beneficjentów, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych warunek dotyczący prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dotyczący prowadzenia "Zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję" uważa się za spełniony poprzez wypełnienie Kolumny 11 części V formularza wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych", z zastrzeżeniem poniższego.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących (poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych") zaleca się aby wybrać jeden sposób przypisywania numerów ewidencyjnych dla dokumentów i uwzględniać go w kolumnie  11 części V wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych".  Jeżeli natomiast sposób ewidencji prowadzony przez poszczególnych beneficjentów nie jest jednakowy, takie rozwiązanie również jest akceptowalne.

Beneficjenci realizujący inwestycje dotyczące ogrodzenia chlewni, w których wysokość pomocy została ustalona na podstawie standardowych stawek jednostkowych (w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze w 2019 r. w poddziałaniu 5.1) w celu wywiązania się z ww. obowiązku wypełniają załącznik nr 7 do wniosku o płatność.