Wniosek o płatność płaszczowy - obowiązujący od 24 sierpnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

Formularz wniosku o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz
Uwaga: instrukcja została zaktualizowana w zakresie wymagań dotyczących przedstawiania kosztorysu różnicowanego oraz dokumentowania szacowania wartości zadania

Załączniki udostępnione na formularzach ARiMR:

 • Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o oddzielnym systemie rachunkowości - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o oprocentowaniu - otwórz
 • Załącznik nr 4a - Sprawozdanie z realizacji operacji (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórz
  Informacje wyjaśniające w zakresie prawidłowego wypełniania Sprawozdania - otwórz
 • Załącznik nr 4b - Sprawozdanie z realizacji operacji (Inwestycje na obszarach OSN) - otwórz
 • Załącznik nr 4c - Sprawozdanie z realizacji operacji (Rozwój usług rolniczych) - otwórz
 • Załącznik nr 4d - Sprawozdanie z realizacji operacji (Klęski żywiołowe i inne niekorzystne zjawiska) - otwórz
 • Załącznik nr 4e - Sprawozdanie z realizacji operacji (Zapobieganie) - otwórz
 • Załącznik nr 4f - Sprawozdanie z realizacji operacji (NATURA 2000) - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie Beneficjenta o odszkodowaniach - (Klęski żywiołowe i inne niekorzystne zjawiska) - otwórz
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanych działkach ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonych na obszarze Natura 2000 - otwórz
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie pełnomocnika/innej osoby fizycznej, której dane osobowe są przekazywane ARiMR w związku z ubieganiem się o wypłatę pomocy - otwórz
 • Tabela pomocnicza (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórz

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórz

W związku z wprowadzeniem zmienionego formularza wniosku o płatność, dotychczasowy załącznik "Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych" przestał obowiązywać. Zatem w stosunku do beneficjentów, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych warunek dotyczący prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dotyczący prowadzenia "Zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję" uważa się za spełniony poprzez wypełnienie Kolumny 11 części V formularza wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych".

W przypadku osób wspólnie wnioskujących (poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych") zaleca się aby wybrać jeden sposób przypisywania numerów ewidencyjnych dla dokumentów i uwzględniać go w kolumnie  11 części V wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych".  Jeżeli natomiast sposób ewidencji prowadzony przez poszczególnych beneficjentów nie jest jednakowy, takie rozwiązanie również jest akceptowalne.