Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 27 grudnia 2016 r. do 4 czerwca 2017 r.

Formularz wniosku o płatność - otwórz
Formularz obowiązuje od 27 grudnia 2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Załączniki udostępnione na formularzach ARiMR:

  • Wzór oświadczenia o oddzielnym systemie rachunkowości - otwórz
  • Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia - otwórz
  • Wzór oświadczenia o oprocentowaniu - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji operacji - otwórz

W związku z wprowadzeniem zmienionego formularza wniosku o płatność, dotychczasowy załącznik "Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych" przestał obowiązywać. Zatem w stosunku do beneficjentów, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych warunek dotyczący prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dotyczący prowadzenia "Zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję" uważa się za spełniony poprzez wypełnienie Kolumny 11 części V formularza wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych".