Pomoc techniczna PROW 2014-2020

aktualizacja 8 maja 2019 r.

 • Generator Wniosków w ramach pomocy technicznej PROW 2014 - 2020 - otwórz

  Uwagi dotyczące Generatora Wniosków prosimy przesyłać na adres mailowy: arimr_hd@arimr.gov.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem (22) 595 02 50.
 • Elementy zgłoszenia - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

Uwaga: Nowa Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - obowiązuje od dnia 28 marca 2019 r.

 • Wniosek - format PDF - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format Excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy technicznej:

 1. Formularz umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Samorządem Województwa - otwórz
 2. Formularz umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Beneficjentem innym niż SW - otwórz
 3. Formularz umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ARiMR jako Beneficjentem - otwórz

Wniosek o płatność wraz z załącznikami:

Uwaga: Nowa Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - obowiązuje od dnia 28 marca 2019 r.

 • Wniosek - format PDF - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format Excel (xls) - otwórz
 • Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - format Excel (xls) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Wyliczenie kosztów kwalifikowalnych dla wynagrodzeń/dodatkowego wynagrodzenia rocznego - otwórz

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1549) - otwórz
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 107) - otwórz
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2115) - otwórz
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2368) - otwórz
 5.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) - otwórz
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 335) - otwórz
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 983) - otwórz
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2261) - otwórz
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 296) - otwórz

Inne dokumenty:

 1. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 z dnia 22 lutego 2018 r. - otwórz
 2. Poradnik dla Beneficjentów  - Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – otwórz