Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór maj - czerwiec 2019 roku

Rolniku!
Jeśli planujesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" lub "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętych PROW na lata 2014-2020, zalecamy aby we wniosku o płatności bezpośrednie wskazać poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie. Przyspieszy to obsługę wniosków w ramach ww. typów operacji.

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

Informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych - format PDF - otwórz

Biznesplan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

  • B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - pobierz
    Uwaga: w dniu 23.05.2019 r. wersja 2019.004 biznesplanu została zastąpiona wersją 2019.005 (zmiana dotyczy Tab.7) – biznesplany sporządzone na obydwu wersjach będą uważane przez Agencję za poprawne w naborze wniosków o przyznanie pomocy trwającym od 31.05 do 29.06.2019 r.
  • Informacja dla użytkowników MS Excel 2003 i MS Excel 2007 - otwórz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz

Oświadczenie:

  • małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę,
  • współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania,
  • współwłaściciela nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja budowlana o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów:

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu:

Instrukcją wypełniania sprawozdanie z realizacji biznesplanu (PDF) - otwórz

Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków (PDF)

Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 28 lutego - 29 marca 2019 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór z 2018 r. dokumenty aplikacyjne

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór z 2017 r. dokumenty aplikacyjne