Nabór 2017 r. - poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

Nabór wniosków od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.
 
1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

  • Biznesplan - format (doc) - otwórz
  • część IV.4 Biznesplanu w arkuszu kalkulacyjnym excel - otwórz
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz

Zmiany w Instrukcji wprowadzone po dniu ogłoszenia naboru zostały wyróżnione czerwonym kolorem.

4. Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych  - format PDF - otwórz
  • Informacje dla następcy prawnego ubiegającego się o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz
  • Informacje dotyczące wypełniania biznesplanu - otwórz

5. Sprawozdanie z wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego (załącznik do biznesplanu) - format excel (xls) - otwórz

  • Informacja dotycząca wypełniania Sprawozdania z uzyskanej wielkości ekonomicznej gospodarstwa - format PDF - otwórz

6. Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - otwórz (bez możliwości pobrania)

  • Informacja dotycząca obsługi Narzędzia do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - format doc. - otwórz

7. Wniosek o płatność:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz