Nabór 2020 r.

Wnioski można składać od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r.

Ze względu na fakt, iż w dniu 14 marca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego a następnie epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wnioski o taką pomoc wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

Zachęcamy również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji XVI. „Zgoda wnioskodawcy/małżonka wnioskodawcy/pełnomocnika/przekazującego gospodarstwo - celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Jednakże w związku z obowiązującym stanem epidemii, Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, Agencja wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie).

Uwaga!!!

W stosunku do poprzedniego naboru wniosków nastąpiła zmiana dotycząca numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który należy podać ubiegając się o wsparcie.

Numer ewidencyjny producenta rolnego – nowe zasady - w związku ze zmianami w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824 oraz z 2020 r. poz. 300) zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania, umożliwiające uzyskanie odrębnych numerów identyfikacyjnych przez osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów takiego numeru nie mogły uzyskać. Na mocy przepisów obowiązujących od 1 października 2019 r. odrębny nr identyfikacyjny może również uzyskać każdy współmałżonek i współposiadacz, jeżeli zamierza uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania.  Szczegóły zawarto w części II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY - Numer identyfikacyjny w  Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników”.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - PDF - otwórz

3. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

4. Biznes plan "Młody rolnik":

  • B_Plan_MR - przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze - format excel (xls) - pobierz

W dniu 18.06.2020 r. dokonano w formularzu B_Plan_MR aktualizacji średnich powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w kraju oraz w poszczególnych województwach. W  przypadku wypełnienia dokumentu na wcześniejszej wersji Biznesplanu (wersja 003) udostępnionego w ramach niniejszego naboru, w większości przypadków nie ma konieczności aktualizowania jej do obecnie obowiązującej.
Aktualizacja do wersji 004 będzie konieczna jedynie wówczas, gdy wypełniony arkusz 003 spełnia obydwa poniższe warunki:
1) W wierszu 8.1 tabeli 26 widnieje wartość „TAK”, oraz
2) W wierszu 7 tabeli 26 widnieje wartość:
- dla gospodarstwa położonego w województwie lubelskim – mniejsza niż 7,93 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie łódzkim – mniejsza niż 7,92 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie małopolskim – mniejsza niż 4,13 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie mazowieckim – mniejsza niż 8,75 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie podkarpackim – mniejsza niż 4,90 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie śląskim – mniejsza niż 8,02 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie świętokrzyskim – mniejsza niż 5,82 ha
- dla gospodarstwa położonego w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim – mniejsza niż 10,95 ha

UWAGA dla użytkowników systemu operacyjnego Windows 10.
Formularz biznesplanu wymaga stosowania formatu daty "rrrr.mm.dd". System operacyjny Windows 10, odmiennie od wersji poprzednich, posiada domyślny format daty "dd.mm.rrrr". Poprawne wypełnienie formularza przez użytkownika Windows 10 wymaga zatem zmiany ustawień systemu operacyjnego - ustawienie formatu danych na "rrrr.mm.dd". Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją - otwórz

Informacja o położeniu gospodarstwa zawarta jest w wierszu 12 tabeli 25 biznesplanu.

  • Informacja dla użytkowników MS Excel 2003 i MS Excel 2007 - otwórz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - otwórz
  • Wyciąg_Import_Instrucja-użytkownika-użytkownika-do-skoroszytu-B_Plan_MR- otwórz
  • Załącznik nr 1 - otwórz
  • Załącznik nr 2 - otwórz

5. Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - otwórz
  • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję oraz o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych - otwórz

 

UWAGA!
Od 16 marca 2021 r. obowiązują nowe wzory dokumentów (wersja 07)

6. Wniosek o płatność  I raty pomocy

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - PDF - otwórz

8. Wniosek o płatność II raty pomocy:

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - PDF - otwórz

10. Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

11. Załączniki do wniosku o płatność II raty pomocy

  • sprawozdanie z realizacji biznesplanu:
  • instrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

12. Oświadczenie beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz