Nabór w 2016 roku

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

3. Biznes plan "Młody rolnik":

  • B_Plan_MR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls)
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - otwórz
  • Załącznik nr 1 - otwórz
  • Załącznik nr 2 - otwórz

4. Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - otwórz
  • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję - otwórz

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy:

W związku ze zmianą właściwości miejscowej obsługi wniosków obowiązuje wzór wniosku opublikowany przy naborze z 2018 r. - przejdź

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (obowiązuje od 3 lutego 2017r.) - otwórz

W związku ze zmianą właściwości miejscowej obsługi wniosków obowiązuje instrukcja do wniosku opublikowana przy naborze z 2018 r. - przejdź

7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

W związku ze zmianą właściwości miejscowej obsługi wniosków obowiązuje wzór wniosku opublikowany przy naborze z 2018 r. - przejdź

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (obowiązuje od 3 lutego 2017r.) - otwórz

W związku ze zmianą właściwości miejscowej obsługi wniosków obowiązuje instrukcja do wniosku opublikowana przy naborze z 2018 r. - przejdź

9. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

10. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

11. Oświadczenia beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz

12. Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

  • Informacja o realizacji warunków - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków - otwórz
  • Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Młodzi rolnicy pytają o zasady przyznawania premii w 2016 roku ARiMR odpowiada - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz